- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 00:38:34 21.05.2011, peteno 1711x
Sekce: Úlety

Kdy¾ vozy øídí ¾enyJe to neuvìøitelné, ale budu se na 4Buddhas opakovat. Dnes jsem na Pankráci opìt zahlédnul schopnosti nìkterých vlastníkù øidièských prùkazù. Paní moc nad¹ená nebyla, kdy¾ jsem si tuhle sluneènou odpolední scenérii fotografoval, tak jsem alespoò provedl jistou anonymizaci. Na její obranu nutno dodat, ¾e ty zábrany jsou tam opravdu postaveny naprosto debilnì a pokud se èlovìk nekouká, skonèí na nich velice snadno. Podvozkùm zdar!

Mr. Zdeeck, 15:18:00 07.12.2010, peteno 1747x

WikiLeaks IconTak jsem se dnes rozhodnul, ¾e je èas pøijmout èást obèanské zodpovìdnosti za smìrování téhle planety. Pøispìl jsem WikiLeaks pøes Datacell (proto¾e USAGOV viditelnì pøesvìdèuje v¹echny dal¹í mo¾né platební providery, ¾e spolupracovat s WikiLeaks je ¹patný nápad) 25 EUR. Vím, ¾e to není zázraèná èástka, ale alespoò nìco jsem pro svobodu svìta udìlal. Co vy?

Mr. Zdeeck, 13:35:02 10.05.2010, peteno 1914x, 3 komente
Sekce: Úlety

Vá¾ení obèané této zemì,

chcete si pojistit vítìzství sociálních jistot, vítìzství levice? Chcete svým hlasem podpoøit budoucnost obyèejných lidí? Pojistìte si vítìzství levicových stran a pøi volbách vlo¾te do jedné obálky volební lístky ÈSSD i KSÈM souèasnì, znásobíte tak sílu svého hlasu. Nebuïte lhostejní k budoucnosti svých dìtí, toto je to nejlep¹í, co mù¾ete udìlat!

Mr. Zdeeck, 00:59:00 31.03.2010, peteno 2292x, 1 koment

Shpongle Live in Concert DismantletNa obrázku vedle je mùj nový rozmazlovací dárek, který jsem si nechal poslat a¾ z Británie a který neèekanì do¹el bìhem jednoho týdne (v pondìlí objednávka, v pátek ve schránce). Je to mé první psychedelické DVD a zároveò první od nezávislého labelu (twisted records), které (jak název napovídá) obsahuje unikátní Londýnský koncert projektu Shpongle (Simon Posford a Raja Ram). Ten nedávno vydal novou (a vpravdì skvìlou) LP platòu Ineffable Mysteries From Shpongleland, na které ují¾dím u¾ asi dva týdny. Mo¾ná vám tohle v¹echno vùbec nic neøíká, a právì proto byste mìli kliknout alespoò na nìkteré z následujících odkazù. Vìøte, hudební obzory se roz¹íøí bìhem krátké chvíle o míle daleko. Concert highlights. Dorset Perception. Divine Moments of Truth. A koncert? Kam se hrabe Madonna...

Mr. Zdeeck, 00:24:13 29.03.2010, peteno 1277x

Tohle snad nepotøebuje komentáø, pro znalé vìci uvedu jen kryptickou zkratku 312x260@10e6 FPS. http://kurzzeit.com.

 

Edit: tohle 28-tý èlánek na 4Buddhas a to u¾ nìco pro nás, informatiky, znamená!

[1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-40] [41-45] [46-50] [51-55] [56-60] [61-65] [66-70] [71-75] [76-76] [> > >]