- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 00:38:34 21.05.2011, peteno 1711x
Sekce: Úlety

Kdy¾ vozy øídí ¾enyJe to neuvìøitelné, ale budu se na 4Buddhas opakovat. Dnes jsem na Pankráci opìt zahlédnul schopnosti nìkterých vlastníkù øidièských prùkazù. Paní moc nad¹ená nebyla, kdy¾ jsem si tuhle sluneènou odpolední scenérii fotografoval, tak jsem alespoò provedl jistou anonymizaci. Na její obranu nutno dodat, ¾e ty zábrany jsou tam opravdu postaveny naprosto debilnì a pokud se èlovìk nekouká, skonèí na nich velice snadno. Podvozkùm zdar!

Buddhead, 16:14:06 29.10.2010, peteno 1679x
Sekce: Úlety

V pøíruèce "Kultura genderovì vyvá¾eného vyjadøování" vydané M©MT její autorky pøicházejí mimo jiné i s návrhem na zavedení nového slova "hostka" a s tvrzením, ¾e: "»netradièní«, av¹ak jazykovì zcela správné pøechýlení tvaru host mù¾e být osvì¾ující zmìnou; tøeba na pøihlá¹ce k slavnostní schùzi MD®." Nechme stranou námitky jazykovìdcù, ¾e nová slova vznikají jinak, ne¾ ¾e si je nìkdo vymyslí a napí¹e do pøíruèky, ¾e musí být vnímána jako potøebná a musí je pou¾ívat ¹iroký okruh lidí, a chopme se tohoto návrhu jako podnìtu pro, pøiznávám, ¾e ryze nevá¾né a kratochvilné, zamy¹lení.

Mr. Zdeeck, 13:35:02 10.05.2010, peteno 1914x, 3 komente
Sekce: Úlety

Vá¾ení obèané této zemì,

chcete si pojistit vítìzství sociálních jistot, vítìzství levice? Chcete svým hlasem podpoøit budoucnost obyèejných lidí? Pojistìte si vítìzství levicových stran a pøi volbách vlo¾te do jedné obálky volební lístky ÈSSD i KSÈM souèasnì, znásobíte tak sílu svého hlasu. Nebuïte lhostejní k budoucnosti svých dìtí, toto je to nejlep¹í, co mù¾ete udìlat!

Mr. Zdeeck, 02:07:58 04.02.2010, peteno 1695x, 1 koment
Sekce: Úlety

Retrogaming: DigihraJako malý kluk ze slu¹né, ale chudé, ¹lechtické rodiny jsem v¾dy mým vrstevníkùm závidìl malé kapesní plýtvaèe èasu pøevá¾nì ruské provenience. O tom pitomém vlkovi s ko¹íkem na vejce se mi místy i zdálo a repetitivní pípání pøedurèilo mùj hudební vkus vlastnì a¾ do dne¹ního dne. Nìkolik let nazad mne pak Peak37, po mém zahlédnutí takovéhoto klenotu v jeho knihovnièce a následné zpovìdi, nefungující digihrou obdaroval, staèilo prý koupit baterku.

Buddhead, 18:25:31 13.06.2009, peteno 1231x
Sekce: Úlety

Kouzlo nechtìnéhoBrnìnské vydání MfD ze støedy 10. èervna 2009, strana C1. Já bych se na nìj vyka¹lal, a» se klidnì zabije, kdy¾ ho ¾ivot omrzel...

[1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-34] [> > >]