- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 01:41:50 16.11.2007, peteno 1558x, 6 koment

1984: døíve, ne¾ jsem èekalOpravdu jsem netu¹il, ¾e to pøijde tak rychle. Je mojí chybou, ¾e jsem byl nepøipraven a dostateènì nesledoval vývoj událostí.

Mr. Zdeeck, 21:00:16 22.02.2007, peteno 1595x, 2 komente

Právì jsem shlédnul dokument "Kauza Uherské Hradi¹tì" pojednávající o (veskrze neúspì¹né) snaze vy¹etøit a odsoudit muèitele StB v Hradi¹»ské vìznici, pøevá¾nì pak pány Grebeníèka, Hlavaèku a Zavadilíka.

Mr. Zdeeck, 02:59:18 31.01.2007, peteno 1787x, 5 koment

Jedno z prvních vyu¾ití dìrných ¹títkù (nepoèítame-li jejich úlohu pro øízení tkalcovkského stavu) bylo pro úèely sèítání lidu USA v roce 1890. Není náhodou, ¾e jejich vynálezce, Herman Hollerith, byl jeden ze zakládajících podílníkù ve spoleènosti pozdìji známé jako IBM, která se ji¾ od svého vzniku specializuje na vyu¾ití poèítaèù (døíve spí¹e poèítacích strojù) ve státní správì. Tento trend byl nastartován pøed více ne¾ sto lety a blízká i daleká budoucnost je zcela jasnì ve znamení komputerazice ve¹kerých úøedních pochodù.

Mr. Zdeeck, 11:21:57 21.09.2006, peteno 1501x, 1 koment

Tak jsem dneska v metru vidìl gigantickou reklamu na ÈSSD (nìkdo by to mo¾ná nazval pøedvolební leták), kde stálo nìco jako "Více policistù a více kamer v ulicích". Kdy¾ jsem si celou reklamu prohlédnul, úplnì mne zamrazilo v zádech. Kam asi smìøuje spoleènost, v které se majoritní strana sna¾í pøilákat volièe na hesla, která oèividnì smìøují k policejnímu státu?

Mr. Zdeeck, 11:16:14 23.06.2006, peteno 1382x

Mù¾e obèan za¾alovat rozhodnutí mìsta? Teï u¾ snad ano. Oèekává se potlesk...

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [> > >]