- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 15:18:00 07.12.2010, peteno 1748x

WikiLeaks IconTak jsem se dnes rozhodnul, ¾e je èas pøijmout èást obèanské zodpovìdnosti za smìrování téhle planety. Pøispìl jsem WikiLeaks pøes Datacell (proto¾e USAGOV viditelnì pøesvìdèuje v¹echny dal¹í mo¾né platební providery, ¾e spolupracovat s WikiLeaks je ¹patný nápad) 25 EUR. Vím, ¾e to není zázraèná èástka, ale alespoò nìco jsem pro svobodu svìta udìlal. Co vy?

Mr. Zdeeck, 11:17:00 10.06.2009, peteno 1608x, 2 komente

Policejní stát, padni komu padniBìhem posledních pár dnù nemohlo ¾ádnému Internetovì gramotnému èlovìku uniknout, ¾e byl Policií udìlán "zátah" na údajné neonacistické ¹pièky vèetnì jejich advokátky. Bohu¾el, pøesto¾e fa¹ouny (snad a¾ chorobnì) nesná¹ím, musím je v jedné "drobnosti" morálnì podpoøit, i kdy¾ za to ty ple¹até gumy ani nemohou.

Mr. Zdeeck, 14:09:24 06.12.2008, peteno 1600x, 6 koment

Obèan Klaus je mým PrezidentemPoslední dobou je jméno Václava Klause propíráno zahranièním tiskem s vìt¹inou dost negativním podtónem a svobodnì smý¹lející èlovìk nìkdy ani neví, èemu má vìøit. Je to opravdu takový magor a jako¾to Èech to nevidím? Nebo je jen "svùj"? A dìlá svùj job dobøe?

Mr. Zdeeck, 10:29:11 01.09.2008, peteno 1338x, 5 koment

Jako¾to èlovìk (ano, vlastním pøièinìním) závislý na nikotinu jsem koneènì na¹el èlánek rezonující s nìkterými názory, které se mi honí v palici. Zcela jasnì z nìj vyplývá to, co jsem celou dobu tak nìjak tu¹il. Odkaz na nìj ve svìtle tohoto textu dává vìci je¹tì hlub¹í rozmìr.

 

Mr. Zdeeck, 12:52:51 07.12.2007, peteno 1678x, 3 komente

Taxikáø a vozíèekNejsem z toho typu lidí, který by podrá¾el dùchodcùm hole (dokonce je pou¹tím v MHD automaticky sednout), z mentálnì posti¾ených si dìlám srandu jenom na vánoce a obecnì se lidem v nouzi sna¾ím spí¹e pomáhat.

[1-5] [6-10] [11-15] [> > >]