- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 22:00:36 12.08.2007, peteno 1389x, 2 komente
Sekce: Inner info

Tak¾e jsem koneènì pøedìlal menu tak, aby bylo roz¹iøitelné, co¾ znaènì zpøehlední orientaci na stránkách. Omlouvám se za grafiku, ta pùvodní byla rozhodnì více juicy, ale ná¹ grafik má dlouhodobou chandru, tak¾e z nìj vytáhnou sic jediný pixel je spí¹e zázrak.

Takté¾ bylo koneènì spu¹tìno vyhledávání, a v neposlední øadì bude bìhem pár dnù releasnut k downloadu ná¹ film Záhir! Tì¹te se, bude to stát za to...

Mr. Zdeeck, 09:59:15 13.02.2007, peteno 1511x, 1 koment
Sekce: Inner info

Tak¾e ode dne¹ka 4Buddhas podporují RSS feed ve verzi 2.0. URL je http://4buddhas.borg.cz/rss.phtml, snad to nìkomu poslou¾í.

Mr. Zdeeck, 01:11:32 26.01.2007, peteno 1857x, 6 koment
Sekce: Inner info

Proto¾e se i na na¹ich skromných stránkách objevil komentáøový spam, byl do formuláøe implementován systém CAPTCHA, konkrétnì PhpCaptcha od Edwarda Eliota. Snad to pomù¾e.

Mr. Zdeeck, 02:26:55 22.06.2006, peteno 1661x, 2 komente
Sekce: Inner info

Jak si mo¾ná nìkteøí v¹imli, je ode dne¹ka mo¾no pøidávat k èlánku diskuzní pøíspìvky. Doufám, ¾e to nikdo nezneu¾ije a nebude z toho druhý iDnes. Takté¾ doufám, ¾e to tro¹ku o¾iví zájem o publikování nových èlánkù ;-)

4Buddhas, 03:44:04 15.12.2005, peteno 1760x
Sekce: Inner info

Vítejte na oficiálním webu uskupení 4Buddhas.

[1-5]