- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
4Buddhas, 00:35:41 14.09.2010, peteno 1546x
Sekce: Kultura

Koneènì jsme se po nìkolika letech rozhoupali a umístili ná¹ zatím nejúspì¹nìj¹í (a dalo by se øíci i jediný poøádný) projekt na YouTube. Mystickéhozá¾itkuchtivý divák si mù¾e vychutnat krásnou 16:9 verzi vèetnì anglických titulkù ní¾e:

PS: na¹li jsme na YouTube i konkurenèní projekt, tak¾e lze provést i jisté srovnání ... je v¹ak oèividné, ¾e autor urèitì nemìl v krevním obìhu tolik psychotropních látek jako tenkrát my ...

Mr. Zdeeck, 18:17:10 16.04.2009, peteno 1236x
Sekce: Kultura

The upcoming Chemical Brothers' album!I'm happy to announce that few days ago the cover and the name of the upcoming 2009 Chemical Brothers' album was leaked on the PirateBay! The name "Gotta Get High" is the obvious pun on the 2003 hit single "Get Yourself High" featuring Canadian rapper K-OS (have you seen this video, BTW?). I've got the feeling, according to "Explicit content" sticker, that we can expect further use of rappers (I mean massive kick-ass-ghetto-gangsta-shit) on the record, which cannot be bad, right? So guys, I guess we tune our speakers, turn the volume on subwoofers to the "Are you nuts?" level and start the party!

Mr. Zdeeck, 23:19:27 24.11.2008, peteno 1273x, 1 koment
Sekce: Kultura

Dne¹ní den byl zajímavý tím, ¾e jsem mìl hned dva flashbacky z minulosti. Zaprvé jsem v mé milované práci byl na meetu (èe¹tináøi prominou, a to a¾ do konce textu), kde na¹e strana dostala takovou sodu, ¾e jsem si nemohl nevzpomenout na mùj první job a první "jednání", kde jsem v 19ti letech dostával sodu stejnou, místy je¹tì perlivìj¹í. Vedle toho, ¾e to byla jedna z mých nejbizarnìj¹ích pracovních zku¹eností, zrovna v té dobì jsem docela ulítával na The Cranberries, èím¾ se dostávám k té pozitivnìj¹í èásti. Narazil jsem toti¾ na nový song od Dolores O'Riordan (jejich bývalá zpìvaèka a zároveò zvlá¹tním zpùsobem sexy ro¹tìnka), jen¾ je mi velmi sympatický typickou "sypaèkou" z jejího pera, stejnì tak lehce infantilním textem - ostatnì u¾ název Centipede Sisters (Sestry Stono¾ky) mluví za v¹e.

PS: Video je pùvodnì k jinému válu, av¹ak vyvstává otázka pro chytré hlavièky; kdepak se ten klip viditelnì toèil?

Mr. Zdeeck, 00:12:30 06.01.2008, peteno 2505x
Sekce: Kultura

Svatý VincentV èasech porevoluèních nìkolik mých ujetìj¹ích spolu¾ákù zaèalo poslouchat dysrytmický ¹um, který si hrdì øíkal Svatý Vincent, sám jsem v¹ak, kromì obalu s Buddhou s volantem nad hlavou, z této desky neznal nic. A¾ dnes jsem toto eponymní album sly¹el, a musím hrdì øíci, ¾e se moje tehdej¹í pøedstava od reality moc neodli¹ovala. Pro lep¹í ilustraci si doporuèuji pøeèíst i men¹í zamy¹lení s Vincentem. Pøesto¾e jsem pøed pár dny prodìlal zánìt støedního ucha, myslím si, ¾e moje neodkladná potøeba po¹»ourat se rezavým høebíkem tamté¾ s ním a¾ tak nesouvisí.

Buddhead, 20:31:59 17.08.2007, peteno 1825x
Sekce: Kultura

Od smrti Egona Bondyho 9. dubna tohoto roku sice uplynulo u¾ nìkolik mìsícù, ale odchod nejvìt¹ího èeského filozofa, který dokonale zmìnil mùj pohled na svìt, mì nebolí o nic ménì. V následujícím pøíspìvku si mù¾ete pøeèíst nekrology, které vy¹ly v amerických The New York Times a britských novinách The Independent, The Times a The Guardian.

[1-5] [6-8] [> > >]