- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 10:12:17 22.04.2008, peteno 2050x

Toulky Prahou: Kostel sv. Michala v JircháøíchJako dal¹í slo¾ku práce sama na sobì jsem zvolil toulání se po hlavním mìstì spojené s obèasným fotografováním. V nedìli se mi po¹tìstilo - na¹el jsem kouzelný meditaèní kout v centru Prahy, skrytý pøed oèima v¹ech.

Buddhead, 00:37:43 15.04.2008, peteno 1522x, 3 komente

Na vo¹ce máme nového modela (roèník 1966), který studuje sdru¾ené umìnovìdy a po¾ádal mì o konzultaci své bakaláøské práce o impresionismu v Británii a USA. Tentokrát jsem ji poskytnul zcela zdarma, nebo» vzhledem k tomu, ¾e ¹lo o totální blábol, nebylo co konzultovat. Akorát jsem pøemý¹lel, jestli je to tím, ¾e je pùvodem Maïar, pou¾ívá automatický pøekladaè nebo je zkrátka me¹uge. Mo¾ná v¹echno dohromady. O impresionismu se sice z jeho práce moc nedozvíte, ale jako úvod do surrealismu má jistou hodnotu. Dovoluji si ocitovat jednu pasá¾...

Buddhead, 12:19:43 26.03.2008, peteno 1165x

Po del¹í dobì mì mrcha zase dohnala! Minulý týden ve støedu jsem psal s dìckama písemku na pøísloveèné urèení, kdy¾ vtom se zvedla Jana V. s tím, ¾e jí teèe èervená...

Mr. Zdeeck, 15:20:11 28.02.2008, peteno 1342x, 1 koment

Sezame, otevøi se!My se máme rádiPøi svých toulkách Prahou (pøesnìji Týnskou ulicí) jsem narazil na docela roztomilé vyznání lásky napsané køídou na zdi. Záhy jsem v¹ak objevil i dal¹í featuru Hlavního mìsta - otevírací chodníky na Námìstí republiky. Kdo ví, kampak cesty pod zem vedou...?

Mr. Zdeeck, 11:07:28 19.02.2008, peteno 1175x

Wallpaper Sony Ericsson - LeavesPo podzimní náv¹tìvì Trójské botanické zahrady mi za "prsty" v mém fotoaparátu zùstala fotka jakési popínavé rostliny s kapkami vody, která se dle mého názoru dá docela pìknì pou¾ít jako wallpaper na mobil. Staèí ulo¾it do mobilu (pøed tím samozøejmì kliknout na thumbnail vedle), nebo pou¾ít link http://4buddhas.borg.cz/files/leaves.png. Rozli¹ení je 176x220, tedy pøesnì na "star¹í" øadu Sony Ericsson jako K750i èi W800i.

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]