- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 23:08:03 30.10.2006, peteno 1357x

Zhruba pøed tøemi týdny mne chytla opravdu nepøíjemná viróza, na které byl pozitivní pouze fakt, ¾e jsem si opìt dokázal, ¾e halucinace lze mít i bez psychotropních látek v hlavì (jak øíká klasik, horeèka 41.5 není nic pro nás, kteøí máme rádi léto, ale fakt, ¾e mi místy pøestávalo bít srdce mne nutil k zamy¹lení). Proto¾e jsem se vyléèil docela k svìtu, a¾ na moje pravé ucho, vyhledal jsem nejbli¾¹í ORL ordinaci. Pøi vstupu do èekárny jsem uvidìl na dveøích, kde jsem byl objednán:

MUDr. Alena Nováková
u¹ní nosní krèní
homeopatie

Na protìj¹ích dveøích:

MUDr. Ane¾ka Nìmcová
ambulance ORL
akupunktura

Uvìdomuje vùbec nìkdo, ¾e mezi doktorem a lidovým léèitelem, èi ¹arlatánem v pøípadì homeopatie, by mìl být zatracenì velký rozdíl?

Buddhead, 19:03:27 27.10.2006, peteno 1777x, 2 komente

Pojmem synchronicita oznaèoval ¹výcarský psycholog Carl Gustav Jung soubìh akauzálních, tedy pøíèinnì nijak nesouvisejících událostí, který na úrovni pro¾ívání subjektu získává nový význam. Kupøíkladu hrajete èlovìèe, potøebujete hodit urèitý poèet ok a on vám padne jako na zavolanou. Nebo nìco hledáte ve slovníku a otevøete ho pøesnì na té stránce, je¾ potøebujete. Nebo myslíte na nìjakou osobu a ona vám zrovna v tu chvíli zavolá.

Buddhead, 20:40:55 01.04.2006, peteno 1409x

Buddhead, 20:40:13 01.04.2006, peteno 1464x

Buddhead, 21:20:22 04.02.2006, peteno 1647x

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]