- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 13:12:00 08.02.2007, peteno 1437x, 2 komente

Poslal jsem do redakce Respektu dopis, ve kterém jsem vytkl nìkteré jazykové ohavnosti objevující se ve èláncích. Mùj dopis a odpovìï na nìj si mù¾ete pøeèíst ní¾e.

Mr. Zdeeck, 19:22:11 24.11.2006, peteno 2573x, 5 koment

Dne¹ní den moje míra adrenalinu pøesáhla bì¾nou úroveò díky mému skvìlému mobilnímu operátorovi. Ty zmrdi britský mne toti¾ fakt vytoèili.

Buddhead, 20:11:24 19.11.2006, peteno 1261x

Minulý týden jsem mìl zvlá¹tní sen. Bloudil jsem po lese a sna¾il se najít cestu k jakémusi umìleckohistoricky zajímavému kostelíku. Pod stromy le¾ela spousta snìhu, který rychle odtával, tak¾e v proláklinách se tvoøily hluboké tùnì plné ledové vody, je¾ mì nutily se neustále vracet a hledat jiné stezky. Èas od èasu jsem nìkoho potkal a optal se na smìr, ale snad jsem v¾dy chybnì zahnul, nebo mi radili ¹patnì, správnou cestu ne a ne najít. Pøitom jsem celou dobu sly¹el varhany a dìtský, ba pøímo andìlský zpìv, který jasnì dokládal, ¾e kostelík musí být blízko, co by kamenem dohodil.

Buddhead, 18:33:12 18.11.2006, peteno 1559x

Mr. Zdeeck, 15:10:06 18.11.2006, peteno 1908x, 1 koment

Je¹tì vèera odpoledne mi jméno Tommy Emmanuel nic neøíkalo. Po jeho páteèním koncertu v Paláci Akropolis musím prohlásit, ¾e jsem v ¾ivotì nevidìl lep¹ího kytaristu.

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]