- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 20:57:16 17.07.2007, peteno 1350x

Dnes ráno se pro nás stavil Katèin kolega Jirka se svou filipínskou pøítelkyní Grace. Je¹tì pøed tím jsem se s kvìtinkou pohádal, proto¾e snìdla poslední kousek mazance, ani¾ ji vùbec napadlo zeptat se, jestli nemám hlad. Nakonec mi nezbylo ne¾ zajít na roh do shopu, kde jsem si koupil umìlohmotnou rádobyborùvkovou buchtu.

Buddhead, 20:55:11 17.07.2007, peteno 1471x, 1 koment

Kdy¾ jsme se ráno probrali a najedli mazance, vydali jsme se do Santa Moniky na plá¾. Bohu¾el mnohem pozdìji, ne¾ jsme chtìli, proto¾e DeAnnina pra¹tìná kámo¹ka se chystala do fitcentra a kvùli tomu si dìlala v koupelnì asi hodinu vlasy. Autobusy tady nefungují na lístky, èlovìk zkrátka vleze dovnitø s pøipravenými 75 centy, je¾ hodí do automatu u øidièe a poèká, a¾ se rozsvítí zelené svìtýlko, které øidièi signalizuje, ¾e vhozená èástka odpovídá. Blbé je, ¾e sice bere i dolarové bankovky, ale nevrací, tak¾e je lep¹í mít v¾dy v kapse v pohotovosti tøi ètvr»áky. Kdy¾ chce èlovìk vystoupit, musí dát øidièi signál tím, ¾e zatáhne za ¾luté lanko táhnoucí se po celém vnitøním obvodu vozu. Autobusem se v LA pøepravují jen ti, kteøí nemají na auto, tzn. èerno¹i, latinos a já s Katkou, a v sobotu taky ®idi, ji¾ o ¹ábesu nesmìjí øídit.

Buddhead, 20:52:57 17.07.2007, peteno 1463x, 1 koment

Katka obývá pøíjemný apartmán na Olympic Boulevard, který tvoøí hranici mezi Beverly Hills a ètvrtí South Carthay. Bohu¾el ho obývá s DeAnnou, holkou, která je neuvìøitelné prase. Lednice je plná nedojedeného a zka¾eného jídla, odpadkový ko¹ smrdí jako kva¹ené fusakle a mám podezøení, ¾e její èivava Buddy pou¾ívá gauè pro vykonávání malé potøeby.

Buddhead, 19:22:08 17.07.2007, peteno 1664x, 3 komente

Moje cesta do USA nezaèala právì nej¹»astnìji. U¾ vèera kousek za Brnem upadla z pøívìsu, který jel pøed na¹ím autobusem, pneumatika a byla velká náhoda, ¾e to odnesl jen nárazník a nikoli èelní sklo. Na leti¹ti v Praze chytilo letadlo hodinovou sekyru, proto¾e bylo tøeba vylo¾il zavadlo jakéhosi cestujícího, jen¾ nemohl odletìt. Jako naschvál se nacházelo a¾ v pøední èásti letadla, tak¾e v¹echny kontejnery, které pøedtím slo¾itì nalo¾ili, musely zase ven. Nakonec jsme se se znaèným zpo¾dìním odlepili od zemì a zamíøili na severozápad.

Mr. Zdeeck, 05:19:01 16.02.2007, peteno 2487x, 14 koment

Mr. Zdeeck vs. YorickYorick himselfPøesto¾e není zvykem zde uvádìt záznamy øeknìme osobnìj¹ího rázu, dnes uèiníme výjimku. Tuto noc, pøesnìji v 2:57, se toti¾ narodil mùj syn Jorik. Nech» Guan Yin bdí nad ka¾dým tepem jeho srdce...

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]