- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 01:48:57 28.01.2008, peteno 1337x, 1 koment

Mr. Zdeeck's Avatar PictureVzhledem k tomu, ¾e se v poslední dobì mno¾í mo¾nost vkládat obrázek do rùzných webových slu¾eb, diskuzí èi ICQ vlastní obrázek (jak jinak to nazvat ne¾ avatar?), rozhodnul jsem se, ¾e si také nìjaký vytvoøím. No a mùj (zatím nezmen¹ený) pokus vidíte vedle. Èekám zdrcující kritiku v diskuzi...

Mr. Zdeeck, 12:58:46 10.10.2007, peteno 1931x, 3 komente

Od té doby, co jsem dostal poøádné klávesy, sna¾ím se hrát ka¾dý den alespoò hodinu. Noty umím spí¹e slabikovat ne¾ èíst, ale nìco svým hudebním hluchem nakonec poskládám. No a jedno takové dílko zveøejòuji i se zdrojovými daty.

Buddhead, 12:27:00 25.09.2007, peteno 1376x, 1 koment

Ráno si holky nejspí¹ uvìdomily, ¾e to vèera trochu pøepískly, a tak nám DeAnna nabídla, ¾e nás vezme na plá¾ svým kabrioletem, jak se tady øíká convertiblem. Sama by si nìj sotva vydìlala a na to, aby jí ho poøídil nìjaký sugardaddy, není dost hezká ani blbá, na¹tìstí oba její strejdové dìlají ve filmovém prùmyslu a ten, který se ¾iví jako právník filmových hvìzd, jí ho vìnoval k narozkám. Proto¾e na plá¾i mìly sraz s jakýmisi Italy, fintila se DeAnna dost dlouho pøed zrcadlem a dokonce, kdy¾ u¾ jsme sedìli v¹ichni v autì, se odbìhla je¹tì pøevléci. Pøesto¾e na zadních sedadlech nebylo moc místa a pøi rychlosti kolem sto deseti kilákù dost foukalo, musím uznat, ¾e jízda v tomhle fáru s naplno pu¹tìnou aparaturou má nìco do sebe.

Buddhead, 12:25:18 25.09.2007, peteno 1293x

Zhruba v pìt ráno se vrátila DeAnna a její prdlá kámo¹ka z nìjakého tahu, a proto¾e se jim nelíbilo, jak jsme odpoledne rozestavili nový nábytek, zaèalo velké stìhování. Jen¾e místo aby ho pøená¹ely, ¹oupaly s ním po podlaze. Nakonec to Katka nevydr¾ela a vlítla na nì, ¾e chceme spát. Na chvíli jsme sice mìli klid, ale pak se nám jako ka¾dé ráno zaèali nad hlavou honit sousedèini parchanti, kteøí nejspí¹ trpí nìjakou poruchou rovnováhy, proto¾e sebou ka¾dou chvíli s ohlu¹ující ranou øíznou o zem.

Mr. Zdeeck, 04:23:37 13.09.2007, peteno 47452x, 78 koment

Znáte to - èlovìk se vrací v noci domù, pøed dveømi do bytu se zaène ¹acovat a zjistí, ¾e nemá klíèe. Buï je ztratil, nebo jsou doma, nicménì problém zamèených dveøí je tady.

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]