- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 00:59:00 31.03.2010, peteno 2291x, 1 koment

Shpongle Live in Concert DismantletNa obrázku vedle je mùj nový rozmazlovací dárek, který jsem si nechal poslat a¾ z Británie a který neèekanì do¹el bìhem jednoho týdne (v pondìlí objednávka, v pátek ve schránce). Je to mé první psychedelické DVD a zároveò první od nezávislého labelu (twisted records), které (jak název napovídá) obsahuje unikátní Londýnský koncert projektu Shpongle (Simon Posford a Raja Ram). Ten nedávno vydal novou (a vpravdì skvìlou) LP platòu Ineffable Mysteries From Shpongleland, na které ují¾dím u¾ asi dva týdny. Mo¾ná vám tohle v¹echno vùbec nic neøíká, a právì proto byste mìli kliknout alespoò na nìkteré z následujících odkazù. Vìøte, hudební obzory se roz¹íøí bìhem krátké chvíle o míle daleko. Concert highlights. Dorset Perception. Divine Moments of Truth. A koncert? Kam se hrabe Madonna...

Mr. Zdeeck, 18:48:33 09.01.2010, peteno 1136x

Jak nìkteøí ètenáøi vìdí, sna¾ím se ji¾ nìjakou dobu prorazit do svìta hudebního showbusinessu. Na trnité cestì vlastníka amusikálního sluchu se bohu¾el zatím setkávám pouze s ignorací, nebo» dle schovívavìj¹ích kritikù je prý ¹koda slov. V takovéto situaci autor vìt¹inou upadá do letargie, a my¹lenky se toulají spí¹e kolem olovìného projektilu ne¾ kolem notové partitury. Jsou v¹ak v ¾ivotì muzikanta okam¾iky, které pøijdou jako záblesk z èistého nebe. Èlovìk pochopí, ¾e staèí vzít kytaru, trochu té èlovìèinkové poetiky, slu¹ivý plavecký úbor a písnièka jako hrom je na svìtì.

Kluci, dìkuji, teï u¾ vím, ¾e i já mám jednou ¹anci...

Mr. Zdeeck, 18:18:59 23.10.2008, peteno 1424x

Závan starých èasù: Tábor Slatina 1969Proto¾e listí letos pro¹lo ji¾ v¹echny barvy duhy a stává se spí¹e pøítì¾í na chodnících, pøichází èas melancholie a úètování se ¾ivotem, v krat¹ím horizontu s létem. Pøiná¹ím men¹í zamy¹lení (nebo spí¹e slohové cvièení a spoustu dohadù) nad drobným artefaktem, který se mi právì válí na stole.

Mr. Zdeeck, 21:35:38 02.09.2008, peteno 1960x, 3 komente

Toulky Prahou: Knihovna u Panny Marie Snì¾néV tuto sobotu jsem mìl zcela haluzoidním zpùsobem mo¾nost vyfotit pár otøesných fotek na mobil z místa, kam se pravdìpodobnì ka¾dý jen tak nedostane. Poetické odpoledne se tak zmìnilo na odpoledne kulturnì historické.

Mr. Zdeeck, 12:44:00 15.07.2008, peteno 2496x

Mista DrajvaOpìt sem vkládám men¹í momentku, kterou se mi podaøilo vyfotit 6. èervence na Kartouzské ulici v Praze, kousek od Andìlu. Jak se tohle tomu øidièi povedlo, to prostì nepochopím...

[1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] [36-38] [> > >]