- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 14:13:01 25.08.2010, peteno 2333x, 2 komente
Sekce: Filosofie

U¾ dlouho se chystám sepsat komentáø k videu Holografický vesmír, které mù¾ete najít na Youtube (v=_H0mPzBtbjE). Neberte to prosím jako nìjaký útok na své pøesvìdèení (hrub¹í výrazy nechápejte jako výraz pohrdání, nýbr¾ coby dùkaz mého zaujetí pro vìc), ale jako pokus o pøiblí¾ení mého zpùsobu uva¾ování, který byl svého èasu oznaèen za skeptický (k èemu¾ se hrdì hlásím). V textu najdete v¾dy pøepsaný úryvek z komentáøe (tam, kde se pøekladatel významnì odchýlil od anglického originálu, jsem pøidal do hranatých závorek pøeklad svùj) spoleènì se stopá¾í.

Buddhead, 22:45:08 31.10.2009, peteno 1223x
Sekce: Filosofie

Je zajímavé, ¾e o té¾e vìci se lze èasto doèíst zcela protichùdná, av¹ak pøesto se doplòující tvrzení. Pøíkladem budi¾ tvrzení sv. Pavla, ¾e "èlovìk se stává spravedlivým vírou bez skutkù zákona", a proti tomu výrok sv. Jakuba, ¾e "víra bez skutkù je mrtvá". Pøiná¹ím pro srovnání dva textíky, které dìlí velká vzdálenost èasová i zemìpisná, a pøece jako by ze dvou stran glosovaly tý¾ jev...

Buddhead, 22:35:38 31.10.2009, peteno 1160x
Sekce: Filosofie

Pøede dvìma lety jsem zde uveøejnil èlánek, ve kterém jsem srovnával text nauèné tabule z Mariposa Grove v Yosemitském národním parku s úryvkem z Mistra Èuanga. Mezitím jsem narazil je¹tì na jeden text podobného obsahu, konkrétnì dvaatøicátý epigram Platónùv...

Buddhead, 23:06:04 17.09.2009, peteno 1227x, 1 koment
Sekce: Filosofie

Bìhem studia Encyklopedie støedovìku mì zaujalo nìkolik pasá¾í týkajících se problematiky stvoøení, víry a zázrakù...

Buddhead, 15:55:05 13.04.2009, peteno 1280x
Sekce: Filosofie

V Respektu 11/2009 vy¹la esej nìmeckého biologa Corda Riechelmanna o mylném výkladu Darwinovy teorie pøíznivci neoliberalismu. Zaujala mì jedna krátká pasá¾.

[1-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-32] [> > >]