- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 12:38:45 02.11.2007, peteno 1296x, 1 koment

Buddhead, 22:57:48 28.10.2007, peteno 1407x, 4 komente

Buddhead, 22:54:55 28.10.2007, peteno 1466x, 2 komente

Proto¾e ve slohu bych mìl podle v¹ech vzletných koncepcí rozvíjet i logické, analytické a kritické uva¾ování studentù, ale kvùli sraèkám jako je charakteristika, popis a líèení mi na to nezbývá èas, pøipravil jsem sérii týdeòákù na tohle téma. Studenti mají na vypracování týden, úèast je ryze dobrovolná a pokud v¹echny úkoly zvládnou, dostanou malou jednièku jako bonus. Zabil jsem tak dvì mouchy jednou ranou, tzn. dìlám to, co bych s nimi opravdu dìlat chtìl, a navíc to dìlají sami od sebe (to¾ kdo by si nechtìl zlep¹it známky, ¾e).

Buddhead, 12:27:00 25.09.2007, peteno 1401x, 1 koment

Ráno si holky nejspí¹ uvìdomily, ¾e to vèera trochu pøepískly, a tak nám DeAnna nabídla, ¾e nás vezme na plá¾ svým kabrioletem, jak se tady øíká convertiblem. Sama by si nìj sotva vydìlala a na to, aby jí ho poøídil nìjaký sugardaddy, není dost hezká ani blbá, na¹tìstí oba její strejdové dìlají ve filmovém prùmyslu a ten, který se ¾iví jako právník filmových hvìzd, jí ho vìnoval k narozkám. Proto¾e na plá¾i mìly sraz s jakýmisi Italy, fintila se DeAnna dost dlouho pøed zrcadlem a dokonce, kdy¾ u¾ jsme sedìli v¹ichni v autì, se odbìhla je¹tì pøevléci. Pøesto¾e na zadních sedadlech nebylo moc místa a pøi rychlosti kolem sto deseti kilákù dost foukalo, musím uznat, ¾e jízda v tomhle fáru s naplno pu¹tìnou aparaturou má nìco do sebe.

Buddhead, 12:25:18 25.09.2007, peteno 1320x

Zhruba v pìt ráno se vrátila DeAnna a její prdlá kámo¹ka z nìjakého tahu, a proto¾e se jim nelíbilo, jak jsme odpoledne rozestavili nový nábytek, zaèalo velké stìhování. Jen¾e místo aby ho pøená¹ely, ¹oupaly s ním po podlaze. Nakonec to Katka nevydr¾ela a vlítla na nì, ¾e chceme spát. Na chvíli jsme sice mìli klid, ale pak se nám jako ka¾dé ráno zaèali nad hlavou honit sousedèini parchanti, kteøí nejspí¹ trpí nìjakou poruchou rovnováhy, proto¾e sebou ka¾dou chvíli s ohlu¹ující ranou øíznou o zem.