- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 10:20:08 23.11.2007, peteno 1360x, 1 koment

Buddhead, 12:32:37 21.11.2007, peteno 1346x, 2 komente

 

Buddhead, 12:23:59 21.11.2007, peteno 1404x, 1 koment
Sekce: Literatura

Strávil jsem bájeèný víkend na kachních hodech v Senetáøovì. Kdy¾ jsem se nìkdy ve ètyøi hodiny v noci probudil z alkoholového komatu, vy¹el jsem na dvùr na ¹laftruòkový ¹kopík a pøi té pøíle¾itosti mì napadla tahle básnièka...

 

Buddhead, 14:49:11 15.11.2007, peteno 1278x
Sekce: Filosofie

Vèera jsem nav¹tívil koncert brnìnské skupiny My¹i, ve které hraje nìkolik mých známých. Silnì mì zaujal jeden text, který v sobì pøes svou zevní naivitu skrývá neuvìøitelné mno¾ství podnìtù k zamy¹lení.

Buddhead, 12:36:38 09.11.2007, peteno 1384x, 1 koment