- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 16:28:02 23.01.2008, peteno 1489x, 3 komente

Dnes jsem mìl dozor u mìstského kola matematické olympiády. Pokud vás zajímá, co øe¹í dìti z 8. a 9. tøíd, máte mo¾nost (sám jsem spoèítal v¹echno, ale musím pøiznat, ¾e v druhém pøíkladì jsem vyu¾il brutální výpoèetní sílu místo hledání elegantního øe¹ení).

Buddhead, 13:49:35 18.01.2008, peteno 1338x

V posledním Respektu (3/2008) vy¹la úvaha ekonoma Tomá¹e Sedláèka na téma èasu ve spotøební spoleènosti. Dovolím si ocitovat nejzajímavìj¹í pasá¾.

Buddhead, 09:20:20 18.01.2008, peteno 1332x, 3 komente

 

Buddhead, 09:18:13 18.01.2008, peteno 1179x

Ka¾dému uèiteli se obèas stane, ¾e ve výkladu skonèí jinde, ne¾ chtìl. Jakýmisi záhadnými stezièkami jsem onehdy doputoval od Josefa Dobrovského do Afriky a k domorodým jazykùm. Proto¾e to studenty vcelku zaujalo, na¹el jsem pro nì pár informací o jazyku fulani neboli fulb¹tinì, jí¾ se mluví na západì kontinentu. Zatímco v èe¹tinì dìlíme podstatná jména podle rodu, fulb¹tina je tøídí do jmenných tøíd, které se li¹í pøíponami. Jejich výèet se mù¾e zdát trochu bizarní, ale jen tomu, kdo se nikdy nepozastavil nad tím, proè je topol chlap a vrba ¾enská...

Buddhead, 10:03:57 11.01.2008, peteno 1353x, 2 komente