- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 12:19:43 26.03.2008, peteno 1165x

Po del¹í dobì mì mrcha zase dohnala! Minulý týden ve støedu jsem psal s dìckama písemku na pøísloveèné urèení, kdy¾ vtom se zvedla Jana V. s tím, ¾e jí teèe èervená...

Buddhead, 10:08:48 14.03.2008, peteno 1266x, 1 koment

Buddhead, 12:14:50 13.03.2008, peteno 1160x
Sekce: Filosofie

V posledním Respektu (11/2008) vy¹el rozhovor s Jamesem Flynnem, po kterém je pojmenován tzv. Flynnùv jev, toti¾ prùbì¾né zlep¹ování výsledkù IQ testù, zvlá¹tì na dolním konci køivky. Profesor se ov¹em nedomnívá, ¾e by to bylo zpùsobeno vzrùstem inteligence, ale zmìnou ve zpùsobu uva¾ování. Dovoluji si ocitovat kousek rozhovoru, který na mì pùsobí dojmem zenového kóanu...

Buddhead, 15:07:57 11.03.2008, peteno 1275x, 1 koment
Sekce: Úlety

Z dlouhé chvíle jsem vymyslel novou hru, která kombinuje klasické kámen, nù¾ky, papír s èínským systémem pìti prvkù, a nazval ji „souboj elementálù“ (pokud vás napadne nìco lep¹ího, dejte vìdìt). Její výhodou je, ¾e k ní není tøeba ¾ádných potøeb, tak¾e se dá hrát tøeba ve vlaku nebo na letním táboøe...

Buddhead, 18:57:16 07.03.2008, peteno 1207x, 1 koment