- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 00:37:43 15.04.2008, peteno 1522x, 3 komente

Na vo¹ce máme nového modela (roèník 1966), který studuje sdru¾ené umìnovìdy a po¾ádal mì o konzultaci své bakaláøské práce o impresionismu v Británii a USA. Tentokrát jsem ji poskytnul zcela zdarma, nebo» vzhledem k tomu, ¾e ¹lo o totální blábol, nebylo co konzultovat. Akorát jsem pøemý¹lel, jestli je to tím, ¾e je pùvodem Maïar, pou¾ívá automatický pøekladaè nebo je zkrátka me¹uge. Mo¾ná v¹echno dohromady. O impresionismu se sice z jeho práce moc nedozvíte, ale jako úvod do surrealismu má jistou hodnotu. Dovoluji si ocitovat jednu pasá¾...

Buddhead, 20:19:25 14.04.2008, peteno 1394x, 2 komente
Sekce: Postøehy

Vyslechl jsem zcela náhodou Landovu píseò Protestsong a nemohla mì jako èe¹tináøe nezaujmout jedna její sloka...

Buddhead, 21:11:08 13.04.2008, peteno 1234x, 1 koment

Buddhead, 22:55:14 06.04.2008, peteno 1295x, 1 koment

Buddhead, 10:15:27 28.03.2008, peteno 1199x, 1 koment