- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 18:47:33 13.01.2006, peteno 1675x

Buddhead, 18:46:14 13.01.2006, peteno 1248x
Sekce: Úlety

Pøed nìjakou dobou mì náhle napadlo slovo ¹ouklovat. Tu¹il jsem, ¾e to bude nìco z nìmèiny, ale schválnì jsem se nepodíval do slovníku a pár týdnù si krátil dlouhou chvíli pøemý¹lením nad jeho významem.

Buddhead, 18:45:22 13.01.2006, peteno 1363x

Kolik nepracovních dnù bylo ve støedovìkém kalendáøi?

Buddhead, 18:43:04 13.01.2006, peteno 1287x

Buddhead, 09:43:35 12.01.2006, peteno 2923x, 1 koment
Sekce: Úlety

Kdy¾ Samuel Morse (1791-1872) sestavoval svou abecedu, sna¾il se nejèastìj¹ím písmenùm pøiøadit co nejjednodu¹¹í kód. Nevycházel v¹ak z frekvenèní analýzy textu (co¾ by v pøedpoèítaèové dobì ani dost dobøe ne¹lo), nýbr¾ jednodu¹e seèetl jednotlivé litery v zásobnících amerických sazeèù.