- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledávání


Vyhledávaný výraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 16:49:57 08.02.2009, přečteno 1233x, 1 komentář
Sekce: Filosofie

V souvislosti s pøedná¹kami z teorie vìdy, na které teï musím docházet, jsem pøemý¹lel o jedné vìci. Objem znalostí narùstá neuvìøitelnou rychlostí, tak¾e dnes u¾ jedna osoba dokonale nezná ani svùj obor. Paradoxnì èím více je toho známo, tím specializovanìj¹í a u¾¹í jsou znalosti jednotlivých odborníkù. Jak je to ale s lidstvem jako celkem?

Buddhead, 15:15:01 08.02.2009, přečteno 1189x
Sekce: Filosofie

"To, co jsem získal, lze pøirovnat k vĂąni citroníku, ke svìtlu, jímÂľ jedna svíce zaÂľíhá druhou, èi k vodì naèerpané v bystøinì: ten, kdo dostává, se raduje z vĂąnì, má více svìtla nebo se obèerství vodou, aniÂľ by ten, kdo dává, nìco ztratil."

Buddhead, 15:03:22 08.02.2009, přečteno 1389x, 2 komentáře

V Respektu 3/2009 vy¹el zajímavý stejnojmenný èlánek odvolávající se na tzv. Moorovo pravidlo (nazvané podle Gordona Moora, spoluzakladatele firmy Intel), které tvrdí, ¾e kapacita poèítaèù se v prùmìru ka¾dých osmnáct mìsícù zdvojnásobí. Oním prokletím mìl Václav Cílek, autor èlánku, na mysli neodùvodnìnou víru v technologický pokrok. Jak se toti¾ zdá, neplatí tento zákon zdaleka pro v¹echny technologie...

Buddhead, 11:35:49 30.12.2008, přečteno 1355x, 1 komentář
Sekce: Literatura

Jak jsem s pøekvapením zjistil, podaøilo se mému otci vybudovat pomìrnì rozsáhlou sbírku pohlednic s reprodukcemi obrazù Aloise Kalvody (trochu monotematické, ale o to cennìj¹í). Mì v¹ak zaujalo hlavnì to, co si lidé kdysi dávno psali. Za ka¾dým z tìch krátkých sdìlení se skrývá pøíbìh, jeho¾ zápletky i rozuzlení se mù¾eme jen domý¹let... Texty uvádím v doslovném pøepisu, tzn. vèetnì pravopisných chyb.

Buddhead, 13:27:02 28.12.2008, přečteno 1174x
Sekce: Filosofie

V Respektu 48/2008 zmiòuje Miloslav Petrusek debatu, která probìhla mezi tvùrcem teorie postindustriální spoleènosti Danielem Bellem a ruským sociologem Inozemcovem v roce 2007. Jednu pasá¾ si dovolím ocitovat...