- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 19:01:15 13.03.2006, peteno 1261x

V Respektu è. 9 z 27. února 2006 vy¹el èlánek Petra Fischera s názvem Hledejte práci v cizinì, vìnovaný Evropskému roku mobility pracovníkù, který by mìl podpoøit stìhování za zamìstnáním. V èlánku se objevuje i jedno znepokojivé tvrzení...

Buddhead, 11:32:36 13.03.2006, peteno 1451x

Pøed nedávnem (7. února 2006) jsem tu napsal, ¾e èeským komsomolcùm staèí vynechat ve stanovách slovo „revoluèní“ a „svr¾ení kapitalistického øádu“ pøeformulovat na „nastolení øádu socialistického“, aby se bez vìt¹ích problémù vyhnuli zákazu. Skoro jsem se trefil...

Buddhead, 11:27:13 13.03.2006, peteno 1464x

Do¹lo k tomu, èeho jsem se obával. Jak jsem u¾ psal (1. února 2006), vláda se rozhodla zru¹it praseèák v Letech za vyu¾ití úøední ¹ikany. Bìhem dvou týdnù nav¹tívilo podnik celkem pìt kontrol od veterináøù a inspekce ¾ivotního prostøedí, aèkoliv naposled firmu kontrola nav¹tívila loni v záøí.

Buddhead, 13:21:52 25.02.2006, peteno 1516x

Do¹el nám do schránky pøedvolební leták ÈSSD s ¾ertovným názvem JISTOTY A PROSPERITA a je víceménì celý vìnován problematice zdravotnictví. Pøedev¹ím by v¹ak mohl poslou¾it jako dokonalý pøíklad zpùsobù mediální manipulace fakty.

Buddhead, 13:21:11 25.02.2006, peteno 1404x
Sekce: Filosofie

K Dhú-n-Núnovi al-Misrímu pøi¹el mladík a øíkal, ¾e súfíjové se mýlí. Egyp»an si stáhl s prstu prsten a podal mu jej: „Odnes jej ke kupcùm u tr¾ních stánkù a uvidí¹, co ti za nìj nabídnou.“ Nikdo na trhu nenabízel víc ne¾ jedinou støíbrnou minci. A tak jej mladík pøinesl zpìt.