- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledávání


Vyhledávaný výraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 18:53:28 28.03.2006, přečteno 2105x
Sekce: Filosofie

V souèasnosti se v na¹í spoleènosti setkáváme s rùznými podobami androgynie (z øec. anér-mu¾, gýné-¾ena). V nìkterých pøípadech jde pouze o doèasné prohození vnìj¹ích atributù (transvestitismus), jindy o zmìnu genderu (homosexualita), nebo dokonce o trvalou fyzickou transformaci (transsexualismus). Zkusme se na androgynii podívat nikoliv jako na jev ze sexuální oblasti, ale jako na filozofickou otázku.

Buddhead, 20:34:26 18.03.2006, přečteno 1437x

V sobotnĂ­ch LidovĂ˝ch novinách (11. bøezna 2006) se ètenáø Karel DlouhĂ˝ rozhoøèuje nad pokusy o zavedenĂ­ VelkĂ©ho pátku jako státnĂ­ho svátku. VadĂ­ mu, Âľe nebude moci do práce (sic!), nevyjdou noviny, budou zavøenĂ© úøady, spousta obchodĂą neotevøe a dojde k omezenĂ­ MHD. K tomu dodává: „Pokud jde konkrĂ©tnì o VelkĂ˝ pátek, je to pøece svátek jenom køes»anĂą – proè by se mìl tĂ˝kat i ateistickĂ© vìtÂąiny (a vìøícĂ­ch nekøes»anskĂ˝ch cĂ­rkvĂ­)?“

Buddhead, 20:30:53 18.03.2006, přečteno 1357x
Sekce: Literatura

Dnes jsem doèetl knihu Dana Browna ©ifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code). Skuteènost, ¾e se tahle slátanina stala celosvìtovým bestsellerem, mì jen utvrzuje v pøesvìdèení, ¾e pokud neza¾íváme pøímo úpadek civilizace, máme co èinit pøinejmen¹ím s jejím masivním zblbnutím.

Buddhead, 20:27:37 18.03.2006, přečteno 1735x

V èervnu 1963 navÂątĂ­vil JFK ZápadnĂ­ BerlĂ­n. Jeho návÂątìva byla naplánovaná do nejmen¹ích detailĂą: spoleènì s kancléøem Adenauerem a starostou (a pozdìji rovnì¾ kancléøem) Brandtem symbolicky projel kolem mĂ­sta, kde zemøela prvnĂ­ obì» berlĂ­nskĂ© zdi, navÂątĂ­vil Freie Universität a z vyhlĂ­dkovĂ© ploÂąiny u BraniborskĂ© brány nakouknul na VĂ˝chod. VyvrcholenĂ­m byl jeho projev pøed radnicĂ­ v Schöneberku, kde zaznìla proslulá vìta „Ich bin ein Berliner.“

Buddhead, 19:12:01 14.03.2006, přečteno 1493x

Byl jednou jeden sedlák jménem Rajter. V roce 1993 si v Moravìvsi na Mostecku koupil pozemky a zaèal hospodaøit. V roce 2001 za ním pøi¹li úøedníci s nabídkou výmìny nìkolika jeho roztrou¹ených pozemkù mezi Moravìvsí a Havraní za jeden veliký a le¾ící hned u domu. Sedlák Rajter souhlasil, ale pak zjistil, ¾e mu za humny na jeho bývalých polích vyroste prùmyslová zóna a v ní hliníkárna mexické firmy NEMAK.