- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 19:21:39 17.07.2006, peteno 9030x, 3 komente
Sekce: Literatura

Jak asi víte, 17. kvìtna mi zemøel dìdeèek a já mìl tu èest pronést nad jeho rakví pohøební øeè...

Buddhead, 19:19:48 17.07.2006, peteno 1533x, 1 koment
Sekce: Filosofie

Na¹el jsem doma starý magazín Pátek Lidových novin z 8. èervence 2005, ve kterém je mimo jiné oti¹tìn rozhovor se Zbigniewem Czendlikem, polským faráøem pùsobícím v Lan¹krounì a známým hlavnì tím, ¾e tak dlouho køtil dìti mediálních mrdek, a¾ se stala mediální mrdka i z nìj. Z celého rozhovoru si dovolím okomentovat pouze jeho odpovìï na otázku: „S jakou otázkou se setkáváte nejèastìji? Jestli existuje Bùh?“

Buddhead, 20:40:55 01.04.2006, peteno 1436x

Buddhead, 20:40:13 01.04.2006, peteno 1494x

Buddhead, 18:51:59 29.03.2006, peteno 1425x
Sekce: Postøehy

V¹imli jste si, ¾e fotbalová nebo hokejová reprezentace je v¾dycky národní, zatímco ta politická v¾dycky státní?