- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 11:04:04 10.12.2006, peteno 2176x
Sekce: Literatura

Zeptal jsem se studentù v písemce z literatury, kdo byl Apellés z výroku "a» ®id Apella vìøí" z Kosmovy Kroniky èeské. Vzhledem k tomu, ¾e u písemky mìli povoleno u¾ívat èítanku, dost si jich na¹lo vzadu ve vysvìtlivkách, ¾e Apellés byl "øecký malíø z 2. pol. 4. stol. pø. n. l., známý mj. obrazem Pomluva." A tady jsou odpovìdi tìch zabednìnìj¹ích.

Buddhead, 14:13:18 26.11.2006, peteno 1681x, 2 komente
Sekce: Literatura

Kde se vzalo slovo limerick [limrik] vlastnì nikdo poøádnì neví. Nejspí¹ je odvozeno od jména irského pøístavu v Limericku, kde se po veèerech scházeli námoøníci a pøi veselých pitkách skládali ¾ertovné básnièky prokládané refrénem „Will you come to Limerick?“ zvoucím k náv¹tìvì jejich mìsta. Nejstar¹í limericky lze vysledovat a¾ k roku 1820, ale jejich historie bude nejspí¹ mnohem del¹í. Jde krátké pìtiver¹ové básnièky s rýmovým schématem aabba, kde se první ver¹ zpravidla shoduje s posledním a vìt¹inou obsahuje i nìjaké místní urèení a s tøetím a ètvrtým ver¹em krat¹ím ne¾ zbylé tøi. Limerick si za námìt nejèastìji vybírá humorné dobrodru¾ství nebo komickou situaci zakonèenou pøekvapivým závìrem.

Buddhead, 14:11:38 26.11.2006, peteno 3209x, 1 koment
Sekce: Literatura

Výtvory studentù 1.ag inspirované Bajkami a podpovídkami Karla Èapka.

Buddhead, 14:10:01 26.11.2006, peteno 1882x, 4 komente
Sekce: Literatura

Básnièka, kterou Lada pøipojila ke slohovce na téma popis umìleckého díla.

Buddhead, 14:08:49 26.11.2006, peteno 1560x
Sekce: Literatura

Humorná povídka jednoho mého studenta.