- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 13:12:00 08.02.2007, peteno 1470x, 2 komente

Poslal jsem do redakce Respektu dopis, ve kterém jsem vytkl nìkteré jazykové ohavnosti objevující se ve èláncích. Mùj dopis a odpovìï na nìj si mù¾ete pøeèíst ní¾e.

Buddhead, 11:17:40 05.02.2007, peteno 1450x, 1 koment

Zachytil jsem v televizi vyjádøení Jiøiny ©iklové, jedné ze signatáøek Charty 77, na adresu tìch, kteøí podepsali nechvalnì známou Antichartu. Jeliko¾ si její slova nepamatuji pøesnì, dovolím si parafrázovat...

Buddhead, 20:08:46 26.01.2007, peteno 1480x
Sekce: Postøehy

Kdy¾ minulý týden v pondìlí (15. 1.) popravovali nevlastního bratra Saddáma Husajna a bývalého velitele tajné policie Barzána Tikrítího, pou¾ili kati pøíli¹ dlouhý provaz, tak¾e exekuce neskonèila zlomeným vazem, nýbr¾ utr¾enou hlavou. Nedá se samozøejmì vylouèit, ¾e ¹lo o schválnost, ale stejnì tak mohlo jít o chybu ve výpoètech.

Buddhead, 19:17:11 22.01.2007, peteno 1622x
Sekce: Literatura

Tuhle sobotu jsem s kolegou Orangem debatoval o problematice daru. A zrovna dnes (jaká to synchronicita!) jsem opravil slohovku svého studenta Maksyma Khomyshyna (ano, rodièe jsou z Ukrajiny) na téma Vánoce...

Buddhead, 08:45:49 15.01.2007, peteno 1383x

Chtìje vyu¾ít povánoèních slev, rozhodl jsem se nav¹tívit obchod textilním zbo¾ím a doplnit svùj ¹atník o nové kalhoty (kromì jednìch d¾ínù vlastním u¾ pouze odrbané hadry do lesa a jedny letní plá»áky, které bych sice vzhledem k mírné zimì mohl nosit i teï, pøipadlo by mi to v¹ak ponìkud nepatøièné). Nikdy bych neøekl, s jakými obtí¾emi se pøi tom lze setkat.