- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledávání


Vyhledávaný výraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 16:14:06 29.10.2010, přečteno 1724x
Sekce: Ăšlety

V pøíruèce "Kultura genderovì vyvá¾enĂ©ho vyjadøovánĂ­" vydanĂ© M©MT jejĂ­ autorky pøicházejĂ­ mimo jinĂ© i s návrhem na zavedenĂ­ novĂ©ho slova "hostka" a s tvrzenĂ­m, Âľe: "»netradiènĂ­«, avÂąak jazykovì zcela správnĂ© pøechĂ˝lenĂ­ tvaru host mù¾e bĂ˝t osvì¾ujĂ­cĂ­ zmìnou; tøeba na pøihlá¹ce k slavnostnĂ­ schĂązi MD®." Nechme stranou námitky jazykovìdcĂą, Âľe nová slova vznikajĂ­ jinak, neÂľ Âľe si je nìkdo vymyslĂ­ a napĂ­Âąe do pøíruèky, Âľe musĂ­ bĂ˝t vnĂ­mána jako potøebná a musĂ­ je pou¾ívat ÂąirokĂ˝ okruh lidĂ­, a chopme se tohoto návrhu jako podnìtu pro, pøiznávám, Âľe ryze nevá¾nĂ© a kratochvilnĂ©, zamyÂąlenĂ­.

Buddhead, 14:21:18 29.10.2010, přečteno 1890x, 2 komentáře

Na èeských základních ¹kolách zaèala být vyuèována finanèní gramotnost (viz Respekt 40/2010). Mohlo by se zdát, ¾e jde o zbrusu nový pøedmìt, ov¹em pohled do se¹itu s poèetními úkoly Eduarda Dvoøáèka, ¾áka mì¹»anské ¹koly v Bystøici nad Pern¹tejnem, z roku 1910 ukazuje, ¾e finanèní gramotnost byla v osnovách coby souèást matematiky u¾ pøed sto lety.

Buddhead, 14:13:01 25.08.2010, přečteno 2391x, 2 komentáře
Sekce: Filosofie

U¾ dlouho se chystám sepsat komentáø k videu Holografický vesmír, které mù¾ete najít na Youtube (v=_H0mPzBtbjE). Neberte to prosím jako nìjaký útok na své pøesvìdèení (hrub¹í výrazy nechápejte jako výraz pohrdání, nýbr¾ coby dùkaz mého zaujetí pro vìc), ale jako pokus o pøiblí¾ení mého zpùsobu uva¾ování, který byl svého èasu oznaèen za skeptický (k èemu¾ se hrdì hlásím). V textu najdete v¾dy pøepsaný úryvek z komentáøe (tam, kde se pøekladatel významnì odchýlil od anglického originálu, jsem pøidal do hranatých závorek pøeklad svùj) spoleènì se stopá¾í.

Buddhead, 01:02:17 31.03.2010, přečteno 1807x

Lidstvo má tì¾ko pochopitelný sklon hanìt svou souèasnost a idealizovat doby minulé (staèí vzpomenout na ovidiovský mýtus o zlatém vìku nebo na indické jugy). Minulosti bývají zpravidla pøipisovány morální hodnoty pøesnì opaèné, ne¾ jakými se údajnì vyznaèuje souèasná doba. V tom, o jaké hodnoty jde, se ov¹em li¹í autor od autora a spí¹e ne¾ nìjakou objektivní pravdu odrá¾ejí jeho osobní preference. Zatímco pro nìkoho je souèasnost ztìlesnìna jevem X a minulost jevem Y, pro jiného je to pøesnì naopak...

Buddhead, 00:58:55 31.03.2010, přečteno 2022x, 3 komentáře

Pro zaèátek si zkuste vyøe¹it dva úkoly urèené pro studenty osmého a devátého roèníku... a) Døevìná tyè tvaru válce o prùmìru 4 cm a délce 1 m má hmotnost 3,5 kg. Unesli byste tyè stejných rozmìrù vyrobenou z oceli (hustota oceli je 7 850 kg/m3)? b) Pøeveïte slovesné tvary do podmiòovacího zpùsobu pøítomného i minulého, ale nezmìòte osobu ani èíslo: kráèíme, bude se bát, rozhání, bude le¾et, spi, bude se léèit, pomozte si, poznávám se, jdi.