- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 00:12:30 06.01.2008, peteno 2505x
Sekce: Kultura

Svatý VincentV èasech porevoluèních nìkolik mých ujetìj¹ích spolu¾ákù zaèalo poslouchat dysrytmický ¹um, který si hrdì øíkal Svatý Vincent, sám jsem v¹ak, kromì obalu s Buddhou s volantem nad hlavou, z této desky neznal nic. A¾ dnes jsem toto eponymní album sly¹el, a musím hrdì øíci, ¾e se moje tehdej¹í pøedstava od reality moc neodli¹ovala. Pro lep¹í ilustraci si doporuèuji pøeèíst i men¹í zamy¹lení s Vincentem. Pøesto¾e jsem pøed pár dny prodìlal zánìt støedního ucha, myslím si, ¾e moje neodkladná potøeba po¹»ourat se rezavým høebíkem tamté¾ s ním a¾ tak nesouvisí.

Buddhead, 12:45:07 04.01.2008, peteno 1305x, 3 komente

Buddhead, 12:51:42 03.01.2008, peteno 1354x, 3 komente
Sekce: Filosofie

Vytrhl jsem si z novin test spirituality sestavený americkým psychiatrem Robertem Cloningerem. Sestává z dvaceti otázek, za ka¾dou kladnou odpovìï si pøiètìte bod.

Buddhead, 13:15:49 02.01.2008, peteno 1320x, 2 komente

Pøes svátky jsem dal studentùm nìco slo¾itìj¹ího, toti¾ hádanku pøipisovanou samotnému Einsteinovi. Podle jeho názoru ji vylu¹tí jen 2 % lidí...

Buddhead, 13:14:17 02.01.2008, peteno 7680x
Sekce: Literatura

Kdysi jsem narazil v televizi na seriál o filmových kli¹é a podaøilo se mi udìlat si výpisky z dílu o hororech. Vzhledem k tomu, ¾e jde èasto o rýmovaèky, pøedkládám vám seznam v pùvodním anglickém originálu.

Mr. Zdeeck, 04:01:57 18.12.2007, peteno 1445x
Sekce: Linux

Tohle je mùj první pøíspìvek do této, pro vìt¹inu asi zcela nudné, IT sekce. Snad si alespoò pár ètenáøù najde, budu se sna¾it sem dávat pouze piko¹kové zále¾itosti.

Buddhead, 12:40:25 14.12.2007, peteno 1221x

Mr. Zdeeck, 12:52:51 07.12.2007, peteno 1678x, 3 komente

Taxikáø a vozíèekNejsem z toho typu lidí, který by podrá¾el dùchodcùm hole (dokonce je pou¹tím v MHD automaticky sednout), z mentálnì posti¾ených si dìlám srandu jenom na vánoce a obecnì se lidem v nouzi sna¾ím spí¹e pomáhat.

Buddhead, 09:52:22 07.12.2007, peteno 1360x, 3 komente
Sekce: Úlety

Dal¹í z mých ujetých hádanek...

Buddhead, 09:51:06 07.12.2007, peteno 1291x, 1 koment