- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 15:11:49 08.02.2008, peteno 1243x, 1 koment
Sekce: Úlety

Dal¹í z ujetých, zenovì èe¹tináøských hádanek...

Mr. Zdeeck, 01:48:57 28.01.2008, peteno 1351x, 1 koment

Mr. Zdeeck's Avatar PictureVzhledem k tomu, ¾e se v poslední dobì mno¾í mo¾nost vkládat obrázek do rùzných webových slu¾eb, diskuzí èi ICQ vlastní obrázek (jak jinak to nazvat ne¾ avatar?), rozhodnul jsem se, ¾e si také nìjaký vytvoøím. No a mùj (zatím nezmen¹ený) pokus vidíte vedle. Èekám zdrcující kritiku v diskuzi...

Buddhead, 14:12:49 25.01.2008, peteno 1301x, 5 koment

Buddhead, 16:28:02 23.01.2008, peteno 1476x, 3 komente

Dnes jsem mìl dozor u mìstského kola matematické olympiády. Pokud vás zajímá, co øe¹í dìti z 8. a 9. tøíd, máte mo¾nost (sám jsem spoèítal v¹echno, ale musím pøiznat, ¾e v druhém pøíkladì jsem vyu¾il brutální výpoèetní sílu místo hledání elegantního øe¹ení).

Mr. Zdeeck, 18:13:41 20.01.2008, peteno 1288x, 1 koment
Sekce: Úlety

A¾ mi zase bude nìkdo tvrdit, ¾e na "té Wykipedii" v¹echno není, po¹lu mu z bookmarkù tenhle odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD%C4%8Da. Myslím, ¾e to bude zcela neprùstøelná argumentace.

Buddhead, 13:49:35 18.01.2008, peteno 1323x

V posledním Respektu (3/2008) vy¹la úvaha ekonoma Tomá¹e Sedláèka na téma èasu ve spotøební spoleènosti. Dovolím si ocitovat nejzajímavìj¹í pasá¾.

Buddhead, 09:20:20 18.01.2008, peteno 1318x, 3 komente

 

Buddhead, 09:18:13 18.01.2008, peteno 1162x

Ka¾dému uèiteli se obèas stane, ¾e ve výkladu skonèí jinde, ne¾ chtìl. Jakýmisi záhadnými stezièkami jsem onehdy doputoval od Josefa Dobrovského do Afriky a k domorodým jazykùm. Proto¾e to studenty vcelku zaujalo, na¹el jsem pro nì pár informací o jazyku fulani neboli fulb¹tinì, jí¾ se mluví na západì kontinentu. Zatímco v èe¹tinì dìlíme podstatná jména podle rodu, fulb¹tina je tøídí do jmenných tøíd, které se li¹í pøíponami. Jejich výèet se mù¾e zdát trochu bizarní, ale jen tomu, kdo se nikdy nepozastavil nad tím, proè je topol chlap a vrba ¾enská...

Mr. Zdeeck, 01:07:07 12.01.2008, peteno 1514x
Sekce: IT

Pokud hledáte dobrého programátora, máte v dne¹ní dobì problém. Lidí je málo a mezi tìmi, co jsou k dispozici na trhu práce, je asi tak 80% lemplù. Jak v¹ak rozli¹it zrno od plev? To radí moc pìkný èlánek, se kterým (po deseti letech v oboru) souhlasím do posledního písmenka. Pro ty, co programátory zrovna nehledají, je to naopak dobrá sonda do du¹e I«áka - prostì v¹ichni nejsme o¹kliví, slintající a mastnovlasí sociopatové...

Buddhead, 10:03:57 11.01.2008, peteno 1337x, 2 komente