- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 10:08:48 14.03.2008, peteno 1252x, 1 koment

Buddhead, 12:14:50 13.03.2008, peteno 1146x
Sekce: Filosofie

V posledním Respektu (11/2008) vy¹el rozhovor s Jamesem Flynnem, po kterém je pojmenován tzv. Flynnùv jev, toti¾ prùbì¾né zlep¹ování výsledkù IQ testù, zvlá¹tì na dolním konci køivky. Profesor se ov¹em nedomnívá, ¾e by to bylo zpùsobeno vzrùstem inteligence, ale zmìnou ve zpùsobu uva¾ování. Dovoluji si ocitovat kousek rozhovoru, který na mì pùsobí dojmem zenového kóanu...

Buddhead, 15:07:57 11.03.2008, peteno 1262x, 1 koment
Sekce: Úlety

Z dlouhé chvíle jsem vymyslel novou hru, která kombinuje klasické kámen, nù¾ky, papír s èínským systémem pìti prvkù, a nazval ji „souboj elementálù“ (pokud vás napadne nìco lep¹ího, dejte vìdìt). Její výhodou je, ¾e k ní není tøeba ¾ádných potøeb, tak¾e se dá hrát tøeba ve vlaku nebo na letním táboøe...

Buddhead, 18:57:16 07.03.2008, peteno 1188x, 1 koment

Buddhead, 17:21:46 29.02.2008, peteno 1253x, 2 komente

Po malé pøestávce zavinìné jarními prázdninami pokraèujeme...

Mr. Zdeeck, 15:20:11 28.02.2008, peteno 1324x, 1 koment

Sezame, otevøi se!My se máme rádiPøi svých toulkách Prahou (pøesnìji Týnskou ulicí) jsem narazil na docela roztomilé vyznání lásky napsané køídou na zdi. Záhy jsem v¹ak objevil i dal¹í featuru Hlavního mìsta - otevírací chodníky na Námìstí republiky. Kdo ví, kampak cesty pod zem vedou...?

Mr. Zdeeck, 11:07:28 19.02.2008, peteno 1164x

Wallpaper Sony Ericsson - LeavesPo podzimní náv¹tìvì Trójské botanické zahrady mi za "prsty" v mém fotoaparátu zùstala fotka jakési popínavé rostliny s kapkami vody, která se dle mého názoru dá docela pìknì pou¾ít jako wallpaper na mobil. Staèí ulo¾it do mobilu (pøed tím samozøejmì kliknout na thumbnail vedle), nebo pou¾ít link http://4buddhas.borg.cz/files/leaves.png. Rozli¹ení je 176x220, tedy pøesnì na "star¹í" øadu Sony Ericsson jako K750i èi W800i.

Buddhead, 12:35:10 15.02.2008, peteno 1282x, 3 komente

Mr. Zdeeck, 02:44:03 10.02.2008, peteno 1278x
Sekce: Úlety

©krlová spamujeTak jsem pøed pár dny zjistil, ¾e Barbora ©krlová si opìt udìlala novou identitu, tentokrát jakousi Markétu, a rozjela vedle biznisu s rozpadem osobnosti za úèelem nastolení nového svìtového poøádku i regulérní spamming. A pøitom je to vyhlá¹ená fanynka takového klaïase, jakým je inspektor Kojak. No teda, kam ten svìt spìje...

Buddhead, 11:23:39 09.02.2008, peteno 1328x, 2 komente