- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 00:37:43 15.04.2008, peteno 1510x, 3 komente

Na vo¹ce máme nového modela (roèník 1966), který studuje sdru¾ené umìnovìdy a po¾ádal mì o konzultaci své bakaláøské práce o impresionismu v Británii a USA. Tentokrát jsem ji poskytnul zcela zdarma, nebo» vzhledem k tomu, ¾e ¹lo o totální blábol, nebylo co konzultovat. Akorát jsem pøemý¹lel, jestli je to tím, ¾e je pùvodem Maïar, pou¾ívá automatický pøekladaè nebo je zkrátka me¹uge. Mo¾ná v¹echno dohromady. O impresionismu se sice z jeho práce moc nedozvíte, ale jako úvod do surrealismu má jistou hodnotu. Dovoluji si ocitovat jednu pasá¾...

Buddhead, 20:19:25 14.04.2008, peteno 1378x, 2 komente
Sekce: Postøehy

Vyslechl jsem zcela náhodou Landovu píseò Protestsong a nemohla mì jako èe¹tináøe nezaujmout jedna její sloka...

Buddhead, 21:11:08 13.04.2008, peteno 1220x, 1 koment

Mr. Zdeeck, 19:20:21 09.04.2008, peteno 1723x, 4 komente
Sekce: IT

Koøen bez koøene I: Mistr Fu a deset tisíc øádekTento seriál je volným pøekladem výzkumné historické práce Erica S. Raymonda v její poslední revizi z roku 2003. V dne¹ním pøíbìhu Mistr Fu svým zenem ukazuje, kde se skrývá pravá podstata UNIXu.

Mr. Zdeeck, 00:27:07 08.04.2008, peteno 1427x, 1 koment
Sekce: Úlety

Hlasuju...Pøi návratu z vypeèeného mejdanu na ®lutém Kopci v Brnì jsem na zastávkovém ko¹i objevil následující ver¹e. Ten den byla taková kosa, ¾e bych se mohl podepsat pod ka¾dé slovo.

Buddhead, 22:55:14 06.04.2008, peteno 1278x, 1 koment

Buddhead, 10:15:27 28.03.2008, peteno 1186x, 1 koment

Buddhead, 12:19:43 26.03.2008, peteno 1151x

Po del¹í dobì mì mrcha zase dohnala! Minulý týden ve støedu jsem psal s dìckama písemku na pøísloveèné urèení, kdy¾ vtom se zvedla Jana V. s tím, ¾e jí teèe èervená...

Mr. Zdeeck, 01:00:01 16.03.2008, peteno 5583x, 7 koment
Sekce: IT

Depka, Genius Navigator 900 a LinuxJi¾ del¹í dobou trpím tak nìjak ¹patnou náladou. Bohu¾el situace je natolik vá¾ná, ¾e nepomáhá jakýkoli pøísun psychotropních látek, masturbace èi zdravého spánku. Jako¾to èlovìk novým my¹lenkám otevøený, rozhodnul jsem se vzít si ponauèení od nì¾ného pohlaví a pokusit se vyléèit blbou náladu bezhlavým nákupem.

Mr. Zdeeck, 21:49:09 14.03.2008, peteno 1672x
Sekce: IT

Jak jsem si nevytunil MP3 pøehrávaèJako¾to vzorný zamìstnanec je¹tì vzornìj¹ího zamìstnavatele, dostal jsem k vánocùm (vedle v¹ech ostatních, i tìch ménì vzorných zamìstnancù) MP3 pøehrávaè ve slu¹ivém obalu bez jakéhokoli názvu výrobce. Nebyl bych to já, kdybych se mu nesna¾il podívat tro¹ku na zoubek.