- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 11:26:26 06.11.2008, peteno 2810x, 2 komente
Sekce: Literatura

Skoro pøesnì pøede dvìma lety jsem sem vlo¾il minibajky inspirované Bajkami a podpovídkami Karla Èapka, jejich¾ autory byli tehdej¹í studenti 1.ag. Dnes pøidávám dal¹í èerstvou várku, tentokrát od 1.bg.

Mr. Zdeeck, 18:18:59 23.10.2008, peteno 1424x

Závan starých èasù: Tábor Slatina 1969Proto¾e listí letos pro¹lo ji¾ v¹echny barvy duhy a stává se spí¹e pøítì¾í na chodnících, pøichází èas melancholie a úètování se ¾ivotem, v krat¹ím horizontu s létem. Pøiná¹ím men¹í zamy¹lení (nebo spí¹e slohové cvièení a spoustu dohadù) nad drobným artefaktem, který se mi právì válí na stole.

Buddhead, 18:05:19 28.09.2008, peteno 1346x, 1 koment

Na tento ¹kolní rok jsem pro dìcka vymyslel soutì¾ nazvanou Abecedáø. Zájem je veliký, zvlá¹» poté, co jsem slíbil vítìzi ka¾dého kola Studentskou peèe» a vítìzi celkovému dokonce dort. To¾ co, taky zkusíte provìtrat mozek?

Mr. Zdeeck, 21:59:30 12.09.2008, peteno 3019x
Sekce: Linux

Linux a pomalá nVidia ve 2D - osvícení po dvou letechPøed dvìma lety jsem si koupil nové LCDèko a jak jsem zjistil, bylo nutné upgradovat i grafickou kartu - ta stará toti¾ nemìla DVI výstup. Upgradoval jsem na moji tehdy velmi levnou a dostupnou GeForce FX 5200 z GeForce 2 a te¹il se na koneènì výkon mne hodný.

Mr. Zdeeck, 21:35:38 02.09.2008, peteno 1960x, 3 komente

Toulky Prahou: Knihovna u Panny Marie Snì¾néV tuto sobotu jsem mìl zcela haluzoidním zpùsobem mo¾nost vyfotit pár otøesných fotek na mobil z místa, kam se pravdìpodobnì ka¾dý jen tak nedostane. Poetické odpoledne se tak zmìnilo na odpoledne kulturnì historické.

Mr. Zdeeck, 10:29:11 01.09.2008, peteno 1338x, 5 koment

Jako¾to èlovìk (ano, vlastním pøièinìním) závislý na nikotinu jsem koneènì na¹el èlánek rezonující s nìkterými názory, které se mi honí v palici. Zcela jasnì z nìj vyplývá to, co jsem celou dobu tak nìjak tu¹il. Odkaz na nìj ve svìtle tohoto textu dává vìci je¹tì hlub¹í rozmìr.

 

Mr. Zdeeck, 00:56:57 26.08.2008, peteno 1349x
Sekce: Úlety

Pøi nedávné cestì metrem jsem si zahrál na paparazzi(ho) a vyfotil úkaz, kterému jsem nemohl uvìøit pùl cesty mezi Andìlem a Florencem. Ano, to na obrázcích je ¾ena. Èetla si kní¾ku se jménem alá "Kulturistika a zdravá strava", co¾ mi vzhledem k její konstituci tì¾kého tanku pøi¹lo docela úsmìvné. S odstupem èasu svùj výkon pova¾uji za docela odvá¾ný, její bicepsy mìly toti¾ obvod mých stehen. Nemù¾u si pomoct, ale tohle je trochu úlet, chudáka holky bych se nedotkl ani pøehazovaèkou na výhybky (cokoli ménì odolného by toti¾ asi nepøe¾ilo).

Namakaná ¾enská 1 Namakaná ¾enská 2 Namakaná ¾enská 3 Namakaná ¾enská 4

Mr. Zdeeck, 12:44:00 15.07.2008, peteno 2497x

Mista DrajvaOpìt sem vkládám men¹í momentku, kterou se mi podaøilo vyfotit 6. èervence na Kartouzské ulici v Praze, kousek od Andìlu. Jak se tohle tomu øidièi povedlo, to prostì nepochopím...

Mr. Zdeeck, 11:43:11 16.06.2008, peteno 1376x, 3 komente
Sekce: IT

Po del¹ím prosíkování po rùzných oddìleních mého skvìlého zamìstnavatele jsem koneènì obdr¾el neomezený datový tarif (co¾ je úspìch, proto¾e podporovat mnì svìøený software "za své" u¾ mne fakt nebavilo) od T-Mobile. I nakonfiguroval jsem si pøipojení pøes slu¾ební Nokii 6021 a jal se vyu¾ívat benefitù, které nejsou k zahození. Øíkal jsem si, ¾e to bude super, proto¾e T-Mobile podporuje EDGE, mrdka 6021 taky, tudí¾ se mi bude pórek stahovat jako pírko. Moje rozèarování po mìsíci v¹ak nebere konce; stahování je ukrutnì pomalé a hlavnì pøeru¹ované (porovnávám s Vodafone/K750i), nìkdy GPRS prostì spadne, nebo pro zmìnu nespadne, ale prostì neteèou data. Desetisekundové výpadky nejsou neobvyklé. Nevím, jestli je to chyba operátora nebo té parodie na mobil, nicménì se to dá pou¾ívat akorát na ICQ, jakákoli interaktivita (staèí mi blbé SSH) konèí u nahození/shození spojení. Kuci, tohle si strète fakt doprdele...

Buddhead, 10:17:35 11.06.2008, peteno 1283x, 2 komente