- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 15:15:01 08.02.2009, peteno 1174x
Sekce: Filosofie

"To, co jsem získal, lze pøirovnat k vùni citroníku, ke svìtlu, jím¾ jedna svíce za¾íhá druhou, èi k vodì naèerpané v bystøinì: ten, kdo dostává, se raduje z vùnì, má více svìtla nebo se obèerství vodou, ani¾ by ten, kdo dává, nìco ztratil."

Buddhead, 15:03:22 08.02.2009, peteno 1373x, 2 komente

V Respektu 3/2009 vy¹el zajímavý stejnojmenný èlánek odvolávající se na tzv. Moorovo pravidlo (nazvané podle Gordona Moora, spoluzakladatele firmy Intel), které tvrdí, ¾e kapacita poèítaèù se v prùmìru ka¾dých osmnáct mìsícù zdvojnásobí. Oním prokletím mìl Václav Cílek, autor èlánku, na mysli neodùvodnìnou víru v technologický pokrok. Jak se toti¾ zdá, neplatí tento zákon zdaleka pro v¹echny technologie...

Buddhead, 11:35:49 30.12.2008, peteno 1337x, 1 koment
Sekce: Literatura

Jak jsem s pøekvapením zjistil, podaøilo se mému otci vybudovat pomìrnì rozsáhlou sbírku pohlednic s reprodukcemi obrazù Aloise Kalvody (trochu monotematické, ale o to cennìj¹í). Mì v¹ak zaujalo hlavnì to, co si lidé kdysi dávno psali. Za ka¾dým z tìch krátkých sdìlení se skrývá pøíbìh, jeho¾ zápletky i rozuzlení se mù¾eme jen domý¹let... Texty uvádím v doslovném pøepisu, tzn. vèetnì pravopisných chyb.

Buddhead, 13:27:02 28.12.2008, peteno 1160x
Sekce: Filosofie

V Respektu 48/2008 zmiòuje Miloslav Petrusek debatu, která probìhla mezi tvùrcem teorie postindustriální spoleènosti Danielem Bellem a ruským sociologem Inozemcovem v roce 2007. Jednu pasá¾ si dovolím ocitovat...

Buddhead, 13:20:56 28.12.2008, peteno 1122x
Sekce: Filosofie

V Respektu 47/2008 vy¹el stejnojmenný èlánek ekonoma Tomá¹e Sedláèka o hospodáøské krizi. Obzvlá¹tì mì zaujala jedna pasá¾...

Mr. Zdeeck, 14:09:24 06.12.2008, peteno 1600x, 6 koment

Obèan Klaus je mým PrezidentemPoslední dobou je jméno Václava Klause propíráno zahranièním tiskem s vìt¹inou dost negativním podtónem a svobodnì smý¹lející èlovìk nìkdy ani neví, èemu má vìøit. Je to opravdu takový magor a jako¾to Èech to nevidím? Nebo je jen "svùj"? A dìlá svùj job dobøe?

Mr. Zdeeck, 23:19:27 24.11.2008, peteno 1273x, 1 koment
Sekce: Kultura

Dne¹ní den byl zajímavý tím, ¾e jsem mìl hned dva flashbacky z minulosti. Zaprvé jsem v mé milované práci byl na meetu (èe¹tináøi prominou, a to a¾ do konce textu), kde na¹e strana dostala takovou sodu, ¾e jsem si nemohl nevzpomenout na mùj první job a první "jednání", kde jsem v 19ti letech dostával sodu stejnou, místy je¹tì perlivìj¹í. Vedle toho, ¾e to byla jedna z mých nejbizarnìj¹ích pracovních zku¹eností, zrovna v té dobì jsem docela ulítával na The Cranberries, èím¾ se dostávám k té pozitivnìj¹í èásti. Narazil jsem toti¾ na nový song od Dolores O'Riordan (jejich bývalá zpìvaèka a zároveò zvlá¹tním zpùsobem sexy ro¹tìnka), jen¾ je mi velmi sympatický typickou "sypaèkou" z jejího pera, stejnì tak lehce infantilním textem - ostatnì u¾ název Centipede Sisters (Sestry Stono¾ky) mluví za v¹e.

PS: Video je pùvodnì k jinému válu, av¹ak vyvstává otázka pro chytré hlavièky; kdepak se ten klip viditelnì toèil?

Buddhead, 21:42:05 06.11.2008, peteno 1661x
Sekce: Literatura

Inspirován dílem Astrid Lindgrenové jsem kdysi vytvoøil kolá¾ z textù této zaslou¾ilé spisovatelky...

Buddhead, 19:30:34 06.11.2008, peteno 1439x
Sekce: Filosofie

Proto¾e jsem u¾ mnohokrát debatoval s horlivými zastánci neomylnosti Bible, kteøí vìøí ka¾dému písmenku (jak by ne, kdy¾ jde o knihu inspirovanou Bohem), sepsal jsem své postøehy k první z Moj¾í¹ových knih...

Buddhead, 19:26:06 06.11.2008, peteno 1148x

První kolo má ji¾ svého vítìze a máme tu kolo druhé. Nabruste mozkové závity, jedeme z kopce!