- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 02:26:55 22.06.2006, peteno 1645x, 2 komente
Sekce: Inner info

Jak si mo¾ná nìkteøí v¹imli, je ode dne¹ka mo¾no pøidávat k èlánku diskuzní pøíspìvky. Doufám, ¾e to nikdo nezneu¾ije a nebude z toho druhý iDnes. Takté¾ doufám, ¾e to tro¹ku o¾iví zájem o publikování nových èlánkù ;-)

Mr. Zdeeck, 09:29:49 10.04.2006, peteno 2429x, 2 komente
Sekce: Kultura

Zcela nenadále jsem na¹el mùj referátek do pøedmìtu Poèítaèe a hudba, který jsem vypotil ètyøi roky nazad. Tøeba nìkomu roz¹íøí hudební obzory...

Buddhead, 20:40:55 01.04.2006, peteno 1420x

Buddhead, 20:40:13 01.04.2006, peteno 1478x

Buddhead, 18:51:59 29.03.2006, peteno 1410x
Sekce: Postøehy

V¹imli jste si, ¾e fotbalová nebo hokejová reprezentace je v¾dycky národní, zatímco ta politická v¾dycky státní?

Buddhead, 18:53:28 28.03.2006, peteno 2087x
Sekce: Filosofie

V souèasnosti se v na¹í spoleènosti setkáváme s rùznými podobami androgynie (z øec. anér-mu¾, gýné-¾ena). V nìkterých pøípadech jde pouze o doèasné prohození vnìj¹ích atributù (transvestitismus), jindy o zmìnu genderu (homosexualita), nebo dokonce o trvalou fyzickou transformaci (transsexualismus). Zkusme se na androgynii podívat nikoliv jako na jev ze sexuální oblasti, ale jako na filozofickou otázku.

Mr. Zdeeck, 17:28:52 28.03.2006, peteno 1544x

Tak nìjak u¾ jsem si zvyknul, ¾e jedním z na¹ich problémù doby porevoluèní je totální neschopnost pøevá¾nì star¹ích spoluobèanù jaksi pøijmout nová mìøítka vkusu. To, s èím jsem se setkal vèera, mi v¹ak bere dech.

Mr. Zdeeck, 14:07:13 24.03.2006, peteno 1625x

Tohle je k vzteku, který by si èlovìk nejradìji vybil baseballovou pálkou. Jak to, ¾e ta ¾enská je¹tì nebruèí?

Peak37, 14:01:35 23.03.2006, peteno 1543x

Jeliko¾ diskuse není stále v provozu, budu reagovat na pøedchozí pøíspìvek mr. Zdeecka touto formou, tedy, dal¹ím pøíspìvkem :o) ..

Mr. Zdeeck, 17:37:35 21.03.2006, peteno 1548x

Vedle nìkolika paragrafù, které jsou víceménì u¾iteèné (napø. diferenciace nebezpeènosti psychotropních látek èi pololegalizace eutanazie) byla v novém trestním zákonì spousta pøípadù pøehnaných trestù a kriminalizace.