- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 19:11:34 01.08.2006, přečteno 1431x
Sekce: Literatura

V Platónovì dialogu Euthydémos jsem narazil na nìkolik zdaøilých sofismat, o která stojí zato se podìlit. Celá rozmluva, vedená mezi bratry Euthydémem a Dionysodórem jako zástupci sofistiky na stranì jedné a Sókratem, krasavcem Kleiniem a Kleiniovým milencem Ktésippem na stranì druhé, se toèí kolem pojmu areté, tedy zdatnosti (øecký pojem v¹ak v sobì zahrnuje jak stránku praktickou, tak etickou). Euthydémova a Dionysodórova sofismata mají ukázat záludnost a plytkost sofistù, ale lze je èíst i jako svérázné d¾ouky.

Buddhead, 18:23:18 30.07.2006, přečteno 1435x
Sekce: Literatura

Kromì výpiskù z Knihy Mormon jsem na¹el i excerpta ze ©ankarova díla Vivékaèúdámani (Klenot rozli¹ování). ©ankara (788-820), dodnes uctívaný jako vtìlení boha ©ivy, byl hlavním pøedstavitelem advaitavédánty a pøedev¹ím díky nìmu získal hinduismus v Indii zpìt døívìj¹í moc a slávu, kterou pøechodnì ztratil na úkor buddhismu. Jeliko¾ advaitavédántu pova¾uji za nejdebilnìj¹í formu idealismu (ne-li filozofie vùbec), poøídil jsem si výpisky ze stejného dùvodu jako v pøípadì Knihy Mormon, a také proto si je dovoluji zaøadit do oddílu literatury.

Buddhead, 18:45:01 27.07.2006, přečteno 1807x, 1 komentář
Sekce: Literatura

Vèera jsem na¹el svoje výpisky z Knihy Mormon. Nepoøídil jsem si je kvùli zajímavosti my¹lenek (kde by se taky v tomhle trapném fantasy vzaly), ale proto¾e mì zaujalo nìjaké pøirovnání nebo formulace, proèe¾ si je dovoluji zaøadit do oddìlení literatury...

Buddhead, 18:43:44 27.07.2006, přečteno 1482x
Sekce: Filosofie

Kolik pøekvapení se skrývá v nekoneènu! Debatoval jsem nedávno na tohle téma s kolegou Zdeeckem a vzpomnìl si na paradox Hilbertova hotelu. Hotel nese jméno po nìmeckém matematikovi a autorovi paradoxu Davidu Hilbertovi (1862-1943), ale pro na¹e potøeby ho klidnì mù¾eme pøejmenovat na hotel Nekoneèno.

Buddhead, 18:52:15 24.07.2006, přečteno 1340x
Sekce: Filosofie

K osmdesátým narozeninám Ludvíka Vaculíka vy¹el v Lidových novinách z 22. èervence 2006 jeho rozhovor s Renatou Kalenskou. Hovor se stoèil i na problematiku víry.

Buddhead, 19:16:35 18.07.2006, přečteno 1681x

V situaci povolebního patu se dnes hodnì diskutuje o zmìnì volebního systému. Padají jak návrhy na zavedení vìt¹inového hlasování, tak na posílení proporèního principu. V Lidových novinách z 6. kvìtna 2006 ov¹em vy¹el èlánek politologa Jiøího Peheho, ve kterém referuje o rùzných teoriích demokracie bez voleb. Tyto pojmy toti¾ zdaleka nejsou synonymní.

Buddhead, 19:15:28 18.07.2006, přečteno 1552x
Sekce: Filosofie

Hérakleitos z Efesu (cca 550-480 pø. n. l.) absolutizoval narozdíl od svých pøedchùdcù i následovníkù, kteøí se pokou¹eli najít stálou a nemìnnou podstatu svìta, procesuální povahu skuteènosti. Zùstal bohu¾el osamocen a jeho my¹lenky nena¹ly velkou odezvu.

Buddhead, 19:21:39 17.07.2006, přečteno 9014x, 3 komentáře
Sekce: Literatura

Jak asi víte, 17. kvìtna mi zemøel dìdeèek a já mìl tu èest pronést nad jeho rakví pohøební øeè...

Buddhead, 19:19:48 17.07.2006, přečteno 1518x, 1 komentář
Sekce: Filosofie

NaÂąel jsem doma starĂ˝ magazĂ­n Pátek LidovĂ˝ch novin z 8. èervence 2005, ve kterĂ©m je mimo jinĂ© otiÂątìn rozhovor se Zbigniewem Czendlikem, polskĂ˝m faráøem pĂąsobĂ­cĂ­m v LanÂąkrounì a známĂ˝m hlavnì tĂ­m, Âľe tak dlouho køtil dìti mediálnĂ­ch mrdek, aÂľ se stala mediálnĂ­ mrdka i z nìj. Z celĂ©ho rozhovoru si dovolĂ­m okomentovat pouze jeho odpovìï na otázku: „S jakou otázkou se setkáváte nejèastìji? Jestli existuje BĂąh?“

Mr. Zdeeck, 11:16:14 23.06.2006, přečteno 1394x

Mù¾e obèan za¾alovat rozhodnutí mìsta? Teï u¾ snad ano. Oèekává se potlesk...