- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 18:25:31 13.06.2009, peteno 1231x
Sekce: Úlety

Kouzlo nechtìnéhoBrnìnské vydání MfD ze støedy 10. èervna 2009, strana C1. Já bych se na nìj vyka¹lal, a» se klidnì zabije, kdy¾ ho ¾ivot omrzel...

Mr. Zdeeck, 11:17:00 10.06.2009, peteno 1608x, 2 komente

Policejní stát, padni komu padniBìhem posledních pár dnù nemohlo ¾ádnému Internetovì gramotnému èlovìku uniknout, ¾e byl Policií udìlán "zátah" na údajné neonacistické ¹pièky vèetnì jejich advokátky. Bohu¾el, pøesto¾e fa¹ouny (snad a¾ chorobnì) nesná¹ím, musím je v jedné "drobnosti" morálnì podpoøit, i kdy¾ za to ty ple¹até gumy ani nemohou.

Mr. Zdeeck, 18:17:10 16.04.2009, peteno 1236x
Sekce: Kultura

The upcoming Chemical Brothers' album!I'm happy to announce that few days ago the cover and the name of the upcoming 2009 Chemical Brothers' album was leaked on the PirateBay! The name "Gotta Get High" is the obvious pun on the 2003 hit single "Get Yourself High" featuring Canadian rapper K-OS (have you seen this video, BTW?). I've got the feeling, according to "Explicit content" sticker, that we can expect further use of rappers (I mean massive kick-ass-ghetto-gangsta-shit) on the record, which cannot be bad, right? So guys, I guess we tune our speakers, turn the volume on subwoofers to the "Are you nuts?" level and start the party!

Buddhead, 15:55:05 13.04.2009, peteno 1280x
Sekce: Filosofie

V Respektu 11/2009 vy¹la esej nìmeckého biologa Corda Riechelmanna o mylném výkladu Darwinovy teorie pøíznivci neoliberalismu. Zaujala mì jedna krátká pasá¾.

Buddhead, 15:36:13 13.04.2009, peteno 1537x
Sekce: Filosofie

Ètu zrovna Esej o lidském rozumu od Johna Locka. V první knize se zajímavì vyjádøil k mo¾nostem a hranicím lidského rozumu, co¾ je mimochodem zále¾itost, o které vedeme ji¾ dlouho spor s kolegou Orangem...

Buddhead, 18:43:16 03.04.2009, peteno 1430x
Sekce: Literatura

Dnes jsem byl na doktorském krou¾ku, kde pøedná¹el svùj referát kolega Otakar Slanaø. Tématem byla zábavná funkce literatury. Proto¾e padaly pøíklady nejen z oblasti literatury, nýbr¾ i filmu, pøipadlo mi to velmi zajímavé. Dovoluji si proto uveøejnit své poznámky o samotném referátu i následné diskuzi.

Mr. Zdeeck, 22:06:12 16.03.2009, peteno 1244x, 1 koment
Sekce: Linux

Vím, ¾e pro dvì tøetiny ètenáøstva tohoto metablogu (tj. Googlebot a kolega Buddhead) tato zpráva bude zcela nicneøíkající, pro profesionály v oboru zase dìsný oldskool (je toti¾ stará u¾ pár hodin), ale FreshMeat.Net (tj. server, na nìm¾ se ka¾dý den publikují informace o nových programech a jejich verzích, a to pøevá¾nì z rodu open-source) byl kompletnì pøedìlán do verze 3.0 vèetnì slu¹ivého designu. Budu si na nìj sice muset chvíli zvykat, ale jinak myslím, ¾e jako¾e jo...

Mr. Zdeeck, 17:35:00 23.02.2009, peteno 1660x, 2 komente
Sekce: Úlety

Vím, ¾e jsem mo¾ná sto let za nejnovìj¹ími trendy v hudbì (a Internetovými memy), nicménì následující video, na které mne upozornil mùj velectìný Bratr, dnes opravdu pøíjemnì obohatilo mùj den.


Je potì¹ující, ¾e se i takový velikán, jakým je Karel Gott, nevyhýbá moderní tvorbì a souhlasil s takto odvá¾ným remixem (a nutno øíct velmi povedeným). Je¹tì pikantnìj¹í mi pøijde fakt, ¾e Karel je pro mne (a snad nejen pro mne) ikonou nestárnoucího interpreta - On je prostì Für Immer Jung tìlem i du¹í.

Mr. Zdeeck, 00:32:05 16.02.2009, peteno 1336x
Sekce: Úlety

Pravý uèitelský pórekPøed pár týdny probìhla celou republikou (a nejen jí) kauza soulo¾ící uèitelky se studentíkem z vedlej¹í ¹koly, u èeho¾ je natáèel dal¹í teenager. V¹ude v èeských médiích byly jen rozmazané stills, co¾ mne, èlovìka zvídavého a po ¹»avnatých informacích ba¾ícího, znaènì deprimovalo. Na¹tìstí moje pátrání bylo dnes korunováno úspìchem. (Ne)vkusný gonzo pórek koneènì mù¾ete zkouknout zde! (PS: obzvlá¹tì komentáøe kameramana celému záznamu dodávají zcela ¹ílený rozmìr)

Buddhead, 16:49:57 08.02.2009, peteno 1219x, 1 koment
Sekce: Filosofie

V souvislosti s pøedná¹kami z teorie vìdy, na které teï musím docházet, jsem pøemý¹lel o jedné vìci. Objem znalostí narùstá neuvìøitelnou rychlostí, tak¾e dnes u¾ jedna osoba dokonale nezná ani svùj obor. Paradoxnì èím více je toho známo, tím specializovanìj¹í a u¾¹í jsou znalosti jednotlivých odborníkù. Jak je to ale s lidstvem jako celkem?