- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Peak37, 16:33:25 12.11.2006, peteno 1385x
Sekce: Úlety

Dnes jsem náhodou narazil na jedenu hlá¹ku, která mì opravdu pobavila. Zemì pùvodu - Irsko.

 

" To, ¾e jsi katolík, ti nezabrání høe¹it. Zabrání ti mít z toho radost "

Buddhead, 18:21:28 11.11.2006, peteno 1424x

Ji¾ pøed del¹ím èasem mì neskuteènì namíchly dva pøípady pohrdání politikù ústavním soudem. Celá vìc je o to hor¹í, ¾e onìmi politiky byli prezident a, dnes na¹tìstí ji¾ bývalý, ministr zdravotnictví.

Mr. Zdeeck, 23:08:03 30.10.2006, peteno 1370x

Zhruba pøed tøemi týdny mne chytla opravdu nepøíjemná viróza, na které byl pozitivní pouze fakt, ¾e jsem si opìt dokázal, ¾e halucinace lze mít i bez psychotropních látek v hlavì (jak øíká klasik, horeèka 41.5 není nic pro nás, kteøí máme rádi léto, ale fakt, ¾e mi místy pøestávalo bít srdce mne nutil k zamy¹lení). Proto¾e jsem se vyléèil docela k svìtu, a¾ na moje pravé ucho, vyhledal jsem nejbli¾¹í ORL ordinaci. Pøi vstupu do èekárny jsem uvidìl na dveøích, kde jsem byl objednán:

MUDr. Alena Nováková
u¹ní nosní krèní
homeopatie

Na protìj¹ích dveøích:

MUDr. Ane¾ka Nìmcová
ambulance ORL
akupunktura

Uvìdomuje vùbec nìkdo, ¾e mezi doktorem a lidovým léèitelem, èi ¹arlatánem v pøípadì homeopatie, by mìl být zatracenì velký rozdíl?

Buddhead, 12:01:18 28.10.2006, peteno 1571x
Sekce: Filosofie

Odedávna se lidé sna¾ili vysvìtlit dìní kolem sebe jeho pøevedením na jednoduchá pravidla. Jednou z mo¾ností je i zavedení urèitého omezeného poètu elementù, z nich¾ se má svìt skládat. V souvislosti s tím se objevuje otázka, jak jednotlivé ¾ivly vzájemnì uspoøádat. Zaujala mì tøi rùzná øe¹ení, pocházející ze starého Øecka, Indie a Èíny, a to pøedev¹ím proto, ¾e mají i jistou obecnou platnost co se týèe vztahu jednotlivých civilizací k okolnímu svìtu.

Buddhead, 19:04:37 27.10.2006, peteno 1641x

Mnoho lidí, kteøí nìkdy experimentovali s halucinogenními látkami, za¾ilo náhlý pocit dokonalého odcizení (derealizace), pøípadnì odosobnìní (depersonalizace), nìkdy dìsivý, jindy pøíjemný, èasto provázený potøebou fyzického doteku nebo pohledu do zrcadla, jen¾ by èlovìka ujistil o reálné existenci vnìj¹ího svìta nebo jeho samého. Dostala se mi do ruky kniha Vladimíra Vondráèka s názvem Úvahy psychologicko-psychiatrické (1975), ve které se nachází i jeho star¹í sta» Symptom depersonalizace – dùsledek poruchy ultrasenzibility (1941), kde popisuje jednoduchou metodu, jak zmínìného stavu dosáhnout i bez drog.

Buddhead, 19:03:27 27.10.2006, peteno 1790x, 2 komente

Pojmem synchronicita oznaèoval ¹výcarský psycholog Carl Gustav Jung soubìh akauzálních, tedy pøíèinnì nijak nesouvisejících událostí, který na úrovni pro¾ívání subjektu získává nový význam. Kupøíkladu hrajete èlovìèe, potøebujete hodit urèitý poèet ok a on vám padne jako na zavolanou. Nebo nìco hledáte ve slovníku a otevøete ho pøesnì na té stránce, je¾ potøebujete. Nebo myslíte na nìjakou osobu a ona vám zrovna v tu chvíli zavolá.

Mr. Zdeeck, 11:21:57 21.09.2006, peteno 1515x, 1 koment

Tak jsem dneska v metru vidìl gigantickou reklamu na ÈSSD (nìkdo by to mo¾ná nazval pøedvolební leták), kde stálo nìco jako "Více policistù a více kamer v ulicích". Kdy¾ jsem si celou reklamu prohlédnul, úplnì mne zamrazilo v zádech. Kam asi smìøuje spoleènost, v které se majoritní strana sna¾í pøilákat volièe na hesla, která oèividnì smìøují k policejnímu státu?

Mr. Zdeeck, 23:38:18 17.09.2006, peteno 1474x
Sekce: Úlety

Rabbit holePøed pár týdny se mi dostal do mailboxu tenhle obrázek (pùvodnì pøíloha nìjakého spamu zaèínajícího slovy alá "She's not satisfied with your p-En1s?") a musím uznat, ¾e jsem se u nìj od srdce zasmál. Mo¾ná i vám zvedne den...

PS: tu její noru bych chtìl vidìt :-)

Mr. Zdeeck, 22:39:28 17.09.2006, peteno 1367x
Sekce: Postøehy

Mireèek se ztratil...Pokud máte v okolí nìjakého Mireèka (kterého má, pøiznejme si, skoro ka¾dý), tahle zpráva ho jistì dostane na kolena, stejnì jako dostala mne:

Mr. Zdeeck, 19:16:49 07.09.2006, peteno 1441x
Sekce: Úlety

Pøed chvílí jsem skouknul klip od kapely Sto Zvíøat Nikdy nic nebylo. Mìl jsem sice skoro celou dobu mìl vyplý zvuk, to v¹ak nezabránilo tomu, abych byl rozprá¹en právì vizuální èástí celé zále¾itosti. Vidìt na Óèku animaci inspirovanou ZX Spectrem (potam¾o Didaktikem Gama 89, který se v závìru klipu uká¾e spoleènì s legendárním èasopisem FIFO), vèetnì famózního LOAD, to se jen tak nevidí. Ostatnì, posuïte sami.