- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 19:17:11 22.01.2007, peteno 1607x
Sekce: Literatura

Tuhle sobotu jsem s kolegou Orangem debatoval o problematice daru. A zrovna dnes (jaká to synchronicita!) jsem opravil slohovku svého studenta Maksyma Khomyshyna (ano, rodièe jsou z Ukrajiny) na téma Vánoce...

Buddhead, 08:45:49 15.01.2007, peteno 1368x

Chtìje vyu¾ít povánoèních slev, rozhodl jsem se nav¹tívit obchod textilním zbo¾ím a doplnit svùj ¹atník o nové kalhoty (kromì jednìch d¾ínù vlastním u¾ pouze odrbané hadry do lesa a jedny letní plá»áky, které bych sice vzhledem k mírné zimì mohl nosit i teï, pøipadlo by mi to v¹ak ponìkud nepatøièné). Nikdy bych neøekl, s jakými obtí¾emi se pøi tom lze setkat.

Buddhead, 08:44:34 15.01.2007, peteno 1323x

V souèasnosti øe¹í katolická církev v Polsku kauzu biskupa Stanis³awa Wielguse, který za komunismu spolupracoval s tehdej¹í tajnou policií SB. Korumpování duchovních v¹ak nebylo výjimkou ani v bývalém Èeskoslovensku, jak dokazují aktuální pøípady ostravsko-opavského biskupa Franti¹ka Lobkowicze nebo bratislavsko-trnavského arcibiskupa Jána Sokola. V Lidových novinách z 8. ledna byl uveøejnìn dopis ètenáøe A. Balíka ke star¹ímu èlánku na toto téma, v nìm¾ mì zaujaly poslední tøi vìty...

Buddhead, 17:22:13 26.12.2006, peteno 1738x, 1 koment
Sekce: Filosofie

Zcela náhodou se mi do rukou dostala bro¾urka Svìdkù Jehovových s názvem Skuteènì se Bùh o nás stará? Nemyslím, ¾e si zaslou¾í nìjaký hlub¹í rozbor, nicménì mi nedalo, abych nepøipojil nìkolik kousavých glos.

Buddhead, 17:17:14 26.12.2006, peteno 1469x, 1 koment
Sekce: Filosofie

Bìhem vánoèního úklidu jsem vyhrabal star¹í èlánek z páteèního magazínu LN o tom, jestli máme dùvod bát se pøekotného rozvoje robotiky, co¾ mì pøivedlo k malému zamy¹lení.

Buddhead, 11:48:34 26.12.2006, peteno 1398x

V pøíloze Respektu jsem se doèetl o ukázkovém pøíkladu fungování èeské úøední ma¹inérie. Obèané EU u nás nepotøebují k výkonu zamìstnání povolení k pobytu, jako zamìstnanci si v¹ak musí za¾ádat o pøidìlení rodného èísla, je¾ je mo¾né pøidìlit pouze na základì povolení k pobytu. S nìèím podobným se teï setkala i moje máma.

Buddhead, 11:46:04 26.12.2006, peteno 4044x
Sekce: Literatura

Jak jsem se zmiòoval, chtìl bych na parte básnièku Jana Skácela Braní ze sbírky Dávné proso. To¾ tady je...

Mr. Zdeeck, 01:34:23 19.12.2006, peteno 1415x
Sekce: Úlety

LitvinìnkoPo pøeètení tohoto titulku se mi rozehrál úsmìv na tváøi a zadoufal jsem, ¾e i mùj nekrolog bude ve ver¹ích.

Buddhead, 11:04:04 10.12.2006, peteno 2145x
Sekce: Literatura

Zeptal jsem se studentù v písemce z literatury, kdo byl Apellés z výroku "a» ®id Apella vìøí" z Kosmovy Kroniky èeské. Vzhledem k tomu, ¾e u písemky mìli povoleno u¾ívat èítanku, dost si jich na¹lo vzadu ve vysvìtlivkách, ¾e Apellés byl "øecký malíø z 2. pol. 4. stol. pø. n. l., známý mj. obrazem Pomluva." A tady jsou odpovìdi tìch zabednìnìj¹ích.

Buddhead, 14:13:18 26.11.2006, peteno 1666x, 2 komente
Sekce: Literatura

Kde se vzalo slovo limerick [limrik] vlastnì nikdo poøádnì neví. Nejspí¹ je odvozeno od jména irského pøístavu v Limericku, kde se po veèerech scházeli námoøníci a pøi veselých pitkách skládali ¾ertovné básnièky prokládané refrénem „Will you come to Limerick?“ zvoucím k náv¹tìvì jejich mìsta. Nejstar¹í limericky lze vysledovat a¾ k roku 1820, ale jejich historie bude nejspí¹ mnohem del¹í. Jde krátké pìtiver¹ové básnièky s rýmovým schématem aabba, kde se první ver¹ zpravidla shoduje s posledním a vìt¹inou obsahuje i nìjaké místní urèení a s tøetím a ètvrtým ver¹em krat¹ím ne¾ zbylé tøi. Limerick si za námìt nejèastìji vybírá humorné dobrodru¾ství nebo komickou situaci zakonèenou pøekvapivým závìrem.