- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 21:36:49 14.02.2007, peteno 1689x, 1 koment
Sekce: Kultura

Tu scénu zná ka¾dý. Tancující chlapík s de¹tníkem, poskakující v kalu¾ích, zpívající o krásách svìta s bezstarostností na tváøi...

Mr. Zdeeck, 09:59:15 13.02.2007, peteno 1496x, 1 koment
Sekce: Inner info

Tak¾e ode dne¹ka 4Buddhas podporují RSS feed ve verzi 2.0. URL je http://4buddhas.borg.cz/rss.phtml, snad to nìkomu poslou¾í.

Mr. Zdeeck, 23:05:35 08.02.2007, peteno 1667x, 2 komente
Sekce: Úlety

Tak jsem se dneska doèetl, ¾e patronem drogovì závislých je jistý sv. Maximilián Kolbe, polský franti¹kánský knìz. Vedle toho jsou pod jeho patronací i radioamatéøi, Kolbe sám mìl volací symbol SP3RN. Po pøeètení èlánku na Wikipedii mne napadá jediný dùvod spojitosti s drogovì závislými - Kolbe byl toti¾ usmrcen injekcí fenolu do levé pa¾e za svého "pobytu" v Osvìtimi bìhem druhé svìtové války.

A co z toho v¹eho plyne? Alespoò koneènì vím, ke komu se modlit, a¾ zas chytnu bad-trip.

Buddhead, 13:12:00 08.02.2007, peteno 1454x, 2 komente

Poslal jsem do redakce Respektu dopis, ve kterém jsem vytkl nìkteré jazykové ohavnosti objevující se ve èláncích. Mùj dopis a odpovìï na nìj si mù¾ete pøeèíst ní¾e.

Buddhead, 11:17:40 05.02.2007, peteno 1437x, 1 koment

Zachytil jsem v televizi vyjádøení Jiøiny ©iklové, jedné ze signatáøek Charty 77, na adresu tìch, kteøí podepsali nechvalnì známou Antichartu. Jeliko¾ si její slova nepamatuji pøesnì, dovolím si parafrázovat...

Mr. Zdeeck, 01:13:08 03.02.2007, peteno 2315x
Sekce: Úlety

Smell my shortsNevím, jak je toto umìlé dýchání uèinné, ale vá¾nì pochybuji o nutnosti zara¾ení oblièeje posti¾eného do rozkroku zachránce pro pozitivní výsledek resuscitace. Mo¾ná jako taková malá odmìna pro hrdinu...

Mr. Zdeeck, 02:59:18 31.01.2007, peteno 1800x, 5 koment

Jedno z prvních vyu¾ití dìrných ¹títkù (nepoèítame-li jejich úlohu pro øízení tkalcovkského stavu) bylo pro úèely sèítání lidu USA v roce 1890. Není náhodou, ¾e jejich vynálezce, Herman Hollerith, byl jeden ze zakládajících podílníkù ve spoleènosti pozdìji známé jako IBM, která se ji¾ od svého vzniku specializuje na vyu¾ití poèítaèù (døíve spí¹e poèítacích strojù) ve státní správì. Tento trend byl nastartován pøed více ne¾ sto lety a blízká i daleká budoucnost je zcela jasnì ve znamení komputerazice ve¹kerých úøedních pochodù.

Mr. Zdeeck, 20:41:29 27.01.2007, peteno 1456x
Sekce: Úlety

To» lesk jako bleskAch jo, kdy¾ vidím podobnou fotku, povzdechnu si, proè i já si v práci nemohu dopøát nìjakou tu chemickou kratochvíli. Nevím sice, co ten den fotograf MAFA dìlal, vím v¹ak urèitì, ¾e bych to chtìl dìlat taky...

Buddhead, 20:08:46 26.01.2007, peteno 1463x
Sekce: Postøehy

Kdy¾ minulý týden v pondìlí (15. 1.) popravovali nevlastního bratra Saddáma Husajna a bývalého velitele tajné policie Barzána Tikrítího, pou¾ili kati pøíli¹ dlouhý provaz, tak¾e exekuce neskonèila zlomeným vazem, nýbr¾ utr¾enou hlavou. Nedá se samozøejmì vylouèit, ¾e ¹lo o schválnost, ale stejnì tak mohlo jít o chybu ve výpoètech.

Mr. Zdeeck, 01:11:32 26.01.2007, peteno 1845x, 6 koment
Sekce: Inner info

Proto¾e se i na na¹ich skromných stránkách objevil komentáøový spam, byl do formuláøe implementován systém CAPTCHA, konkrétnì PhpCaptcha od Edwarda Eliota. Snad to pomù¾e.