- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 04:23:37 13.09.2007, peteno 47490x, 78 koment

Znáte to - èlovìk se vrací v noci domù, pøed dveømi do bytu se zaène ¹acovat a zjistí, ¾e nemá klíèe. Buï je ztratil, nebo jsou doma, nicménì problém zamèených dveøí je tady.

Buddhead, 09:45:31 10.09.2007, peteno 1956x

Veèer v den mého návratu z USA jsem se rozhodl nav¹tívit svou oblíbenou hospùdku U Èápa. Jeliko¾ jsem si nestihl vyøídit ¹alinkartu a jízdu naèerno jsem nechtìl riskovat, mìl jsem v úmyslu zakoupit si v automatu dvì jízdenky po 13,- Kè. Vhozená padesátikoruna napoprvé propadla, napodruhé ji stroj pozøel, ani¾ vydal jízdenky. Na druhý den mì bìhem náv¹tìvy dopravního podniku napadlo, ¾e zkusím ¹tìstí s reklamací...

Buddhead, 08:51:07 10.09.2007, peteno 1547x
Sekce: Filosofie

Ve velkém sekvojovém háji Mariposa Grove na jihu Yosemitského národního parku jsem u jednoho padlého stromu narazil na informaèní tabulku s nadpisem WEAKNESS CAN BE A STRENGTH. Okam¾itì jsem si vybavil jeden úryvek z Mistra Èuanga a oba texty vám nyní pøedkládám ke srovnání.

Mr. Zdeeck, 02:13:09 08.09.2007, peteno 1461x, 1 koment
Sekce: Úlety

Napadlo vás nìkdy, jak musí vypadat výraz èlovìka, který na hned první odpovìd v "Milionáøi" odpoví ¹patnì? Here we go...

Buddhead, 20:31:59 17.08.2007, peteno 1825x
Sekce: Kultura

Od smrti Egona Bondyho 9. dubna tohoto roku sice uplynulo u¾ nìkolik mìsícù, ale odchod nejvìt¹ího èeského filozofa, který dokonale zmìnil mùj pohled na svìt, mì nebolí o nic ménì. V následujícím pøíspìvku si mù¾ete pøeèíst nekrology, které vy¹ly v amerických The New York Times a britských novinách The Independent, The Times a The Guardian.

Buddhead, 19:55:16 17.08.2007, peteno 1751x, 2 komente

Na webu Respektu se v blogu Michala Matou¹ka objevil velice zajímavý pøíspìvek o èeském ¹kolství, se kterým se jako uèitel nemohu ne¾ ztoto¾nit...

 

Buddhead, 01:08:11 17.08.2007, peteno 1378x

Vzal jsem si do Ameriky staré Respekty a dal¹í noviny, které jsem nestihl bìhem ¹kolního roku pøeèíst. Následující èlánek obsahuje ponìkud neuspoøádané výpisky, je¾ mì tak èi onak zaujaly, a navrch jeden citát z Martina Luthera Kinga.

4Buddhas, 22:54:30 12.08.2007, peteno 11435x, 4 komente
Sekce: Kultura

Po trojletém èekání koneènì ¹iroké veøejnosti prezentujeme ná¹ spoleèný filmový projekt Záhir. Èeká vás download nové, rekomprimované verze, anglické titulky a nìjaké informace ze zákulisí.

Mr. Zdeeck, 22:00:36 12.08.2007, peteno 1375x, 2 komente
Sekce: Inner info

Tak¾e jsem koneènì pøedìlal menu tak, aby bylo roz¹iøitelné, co¾ znaènì zpøehlední orientaci na stránkách. Omlouvám se za grafiku, ta pùvodní byla rozhodnì více juicy, ale ná¹ grafik má dlouhodobou chandru, tak¾e z nìj vytáhnou sic jediný pixel je spí¹e zázrak.

Takté¾ bylo koneènì spu¹tìno vyhledávání, a v neposlední øadì bude bìhem pár dnù releasnut k downloadu ná¹ film Záhir! Tì¹te se, bude to stát za to...

Buddhead, 07:53:58 22.07.2007, peteno 1555x, 2 komente

Dne¹ek jsem se rozhodl zasvìtit zahálèivému dolce far niente, co¾ se mi podaøilo naplnit mìrou vrchovatou. Dopoledne jsem se vykulil z postele, prohodil pár slov s DeAnnou a hned jak vypadla, pøestìhoval jsem kní¾ky jejího bývalého spolubydlícího, s ním¾ vlastní herecké studio, z Katèina pokoje do obýváku. Mezi nimi jsem na¹el i pár skvostných titulù, napø. Zen and Art of Making a Living. A Practical Guide to Creative Career Design; How to Win Friends & Influence People; Secrets of the Millionaire Mind. Mastering the Inner Game of Wealth; How to Organize (Just About) Everything; nebo How to Become a Rainmaker. The Rules for Getting and Keeping Customers and Clients. Zkrátka zoufalost...