- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 12:36:38 09.11.2007, peteno 1369x, 1 koment

Buddhead, 12:38:45 02.11.2007, peteno 1285x, 1 koment

Mr. Zdeeck, 19:03:21 31.10.2007, peteno 1360x
Sekce: Úlety

HerákV jednom domì mne zaujala jmenovka na schránce, která se prostì nedala pøehlédnout. Marnì jsem hledal sousedy Jaroslava Kokse a Petra Pika, ale i tak mi tento pohled vehnal úsmìv do tváøe.

Buddhead, 22:57:48 28.10.2007, peteno 1390x, 4 komente

Buddhead, 22:54:55 28.10.2007, peteno 1453x, 2 komente

Proto¾e ve slohu bych mìl podle v¹ech vzletných koncepcí rozvíjet i logické, analytické a kritické uva¾ování studentù, ale kvùli sraèkám jako je charakteristika, popis a líèení mi na to nezbývá èas, pøipravil jsem sérii týdeòákù na tohle téma. Studenti mají na vypracování týden, úèast je ryze dobrovolná a pokud v¹echny úkoly zvládnou, dostanou malou jednièku jako bonus. Zabil jsem tak dvì mouchy jednou ranou, tzn. dìlám to, co bych s nimi opravdu dìlat chtìl, a navíc to dìlají sami od sebe (to¾ kdo by si nechtìl zlep¹it známky, ¾e).

Mr. Zdeeck, 12:42:20 17.10.2007, peteno 1452x, 1 koment
Sekce: Úlety

Beating heartNa skoroblogýskový post Pøíbìh jedné velké lásky podmalovaný Imagine od Johna Lennona jsem narazil èirou náhodou, ale smetl mne ze ¾idle s jistotou a razancí uragánu. Absolutnì nevím, co si mám o pøíbìhu myslet.
Je Bùh ta nejvìt¹í svinì na svìtì, proto¾e pøekazil krásný vztah dvou mladých lidí? Jsou v¹ichni studenti MFF CUNI totální magoøi? Stojí katolièky opravdu za starou belu? A Jan Tleskaè?

Na druhou stranu, pokud odhlédnu od mého pøirozeného sarkasmu a despektu k nábo¾enství (co¾, jak jsem pochopil, není problém autora, ale spí¹e jeho ¾ivotní zku¹enosti), jsou Lumovy stránky krásným pøíkladem WWW té doby (tj. kolem roku 1995) a typického kolejního ¾ivota. Bizarní pøezdívky, lásky a vrásky, pøíbìhy, které u¾ neøeknou nikomu nic, proto¾e lidé, pro které jsou psány, mají u¾ úplnì jiné ¾ivoty, jiné e-maily a jiné WWW stránky. Vìt¹ina externích odkazù dávnou nefunguje, v¹echno má patinu dob minulých vèetnì halucinogenního pozadí a animovaných GIFù. Vzhledem k tomu, ¾e i já jsem si pro¾il kolejní ¾ivot vèetnì BBSkování, lidí z té doby vídám maximálnì tøi, vzpomínky jsou vybledlé a vrásek na mém oblièeji pøibylo po¾ehnanì, zatlaèím slzu v oku a pùjdu rad¹i dìlat nìco smysluplného.

Mr. Zdeeck, 12:04:59 16.10.2007, peteno 1363x
Sekce: Úlety

Chytrá srá¾kaNásledující pohled se mi naskytnul vèera u Florence. Na fotce bohu¾el chybí tøi vytunìné sleèinky, které stály na ostrùvku a nervóznì vykuøovaly; kupodivu pouze dvì z nich byly blondýnky.

Mr. Zdeeck, 12:58:46 10.10.2007, peteno 1945x, 3 komente

Od té doby, co jsem dostal poøádné klávesy, sna¾ím se hrát ka¾dý den alespoò hodinu. Noty umím spí¹e slabikovat ne¾ èíst, ale nìco svým hudebním hluchem nakonec poskládám. No a jedno takové dílko zveøejòuji i se zdrojovými daty.

Buddhead, 12:27:00 25.09.2007, peteno 1388x, 1 koment

Ráno si holky nejspí¹ uvìdomily, ¾e to vèera trochu pøepískly, a tak nám DeAnna nabídla, ¾e nás vezme na plá¾ svým kabrioletem, jak se tady øíká convertiblem. Sama by si nìj sotva vydìlala a na to, aby jí ho poøídil nìjaký sugardaddy, není dost hezká ani blbá, na¹tìstí oba její strejdové dìlají ve filmovém prùmyslu a ten, který se ¾iví jako právník filmových hvìzd, jí ho vìnoval k narozkám. Proto¾e na plá¾i mìly sraz s jakýmisi Italy, fintila se DeAnna dost dlouho pøed zrcadlem a dokonce, kdy¾ u¾ jsme sedìli v¹ichni v autì, se odbìhla je¹tì pøevléci. Pøesto¾e na zadních sedadlech nebylo moc místa a pøi rychlosti kolem sto deseti kilákù dost foukalo, musím uznat, ¾e jízda v tomhle fáru s naplno pu¹tìnou aparaturou má nìco do sebe.

Buddhead, 12:25:18 25.09.2007, peteno 1307x

Zhruba v pìt ráno se vrátila DeAnna a její prdlá kámo¹ka z nìjakého tahu, a proto¾e se jim nelíbilo, jak jsme odpoledne rozestavili nový nábytek, zaèalo velké stìhování. Jen¾e místo aby ho pøená¹ely, ¹oupaly s ním po podlaze. Nakonec to Katka nevydr¾ela a vlítla na nì, ¾e chceme spát. Na chvíli jsme sice mìli klid, ale pak se nám jako ka¾dé ráno zaèali nad hlavou honit sousedèini parchanti, kteøí nejspí¹ trpí nìjakou poruchou rovnováhy, proto¾e sebou ka¾dou chvíli s ohlu¹ující ranou øíznou o zem.