- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 12:25:33 06.12.2007, peteno 1503x, 7 koment
Sekce: Úlety

Kromì toho, ¾e jsem si vèera ve víru tance zlomil nos, mi ka¾doroèní pasování prvákù pøineslo i zajímavou høíèku, by» uznávám, ¾e trochu ujetou. Jde o jednoduchou hádanku...

Buddhead, 10:24:15 30.11.2007, peteno 1273x, 1 koment

Buddhead, 10:21:47 23.11.2007, peteno 1434x, 1 koment

Japon¹tina v¾dy ochotnì pøebírala cizí slovní zásobu. Kdysi to bylo hlavnì z èín¹tiny, tak¾e dnes tvoøí asi 60 % japonské slovní zásoby tzv. sinojaponská slova neboli kango (není ostatnì tajemstvím, ¾e zen je vlastnì èchan). Pøejímání je ov¹em ¾ivé dodnes, zvlá¹tì z angliètiny, ale i dal¹ích západních jazykù. Novì pøejatá slova neboli gairaigo jsou ov¹em foneticky uzpùsobována japon¹tinì, tak¾e èasto znìjí velmi exoticky. Pøichystal jsem pro vás malou ukázku gairaigo anglického pùvodu. Snad vám pøijde vhod, a¾ potkáte nìjakou japonskou kjúto gáru.

Buddhead, 10:20:08 23.11.2007, peteno 1344x, 1 koment

Buddhead, 12:32:37 21.11.2007, peteno 1327x, 2 komente

 

Buddhead, 12:23:59 21.11.2007, peteno 1393x, 1 koment
Sekce: Literatura

Strávil jsem bájeèný víkend na kachních hodech v Senetáøovì. Kdy¾ jsem se nìkdy ve ètyøi hodiny v noci probudil z alkoholového komatu, vy¹el jsem na dvùr na ¹laftruòkový ¹kopík a pøi té pøíle¾itosti mì napadla tahle básnièka...

Mr. Zdeeck, 01:41:50 16.11.2007, peteno 1568x, 6 koment

1984: døíve, ne¾ jsem èekalOpravdu jsem netu¹il, ¾e to pøijde tak rychle. Je mojí chybou, ¾e jsem byl nepøipraven a dostateènì nesledoval vývoj událostí.

 

Buddhead, 14:49:11 15.11.2007, peteno 1264x
Sekce: Filosofie

Vèera jsem nav¹tívil koncert brnìnské skupiny My¹i, ve které hraje nìkolik mých známých. Silnì mì zaujal jeden text, který v sobì pøes svou zevní naivitu skrývá neuvìøitelné mno¾ství podnìtù k zamy¹lení.

Mr. Zdeeck, 21:57:26 12.11.2007, peteno 1665x, 4 komente

On-line my¹lenky od èlovìka, který na cestì z Prahy do Brna po D1 místo 2.5 hodiny strávil o hodinu víc jen kvùli bandì lam. Co se honí hlavou nìkomu, kdo u¾ chce ulevit osezené zadnici a místo výhledu na prsatou servírku má výhled na proud èervených svìtel a¾ k obzoru?

Mr. Zdeeck, 07:37:40 12.11.2007, peteno 1791x, 1 koment
Sekce: IT

Dnes v noci se opìt projevily moje insomniakální sklony a nebyl jsem schopen po tøech hodinách spánku zabrat ani za píï. Chvilku jsem dìlal nìco smysluplného a pak jsem se rozhodnul cracknout moji oblíbenou gamesku na mobily - Miner Willy.