- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Martin Sotoláø: Banka a já

<<<

Buddhead, 14:08:49 26.11.2006, peteno 1560x
Sekce: Literatura

Humorná povídka jednoho mého studenta.

Minulý týden jsem cestou ze ¹koly náhodou zahlédnul ve výkladní skøíni svého oblíbeného autosalónu nový typ Porsche, po kterém jsem ji¾ dlouho tou¾il. Nebylo to jen tak obyèejné èervené Porsche, které má u¾ dneska skoro ka¾dý, tohle umìlo navíc je¹tì plavat a létat. Chvíli jsem váhal, proto¾e bylo docela drahé – stálo skoro celé moje nìkolikamìsíèní kapesné – ale nakonec jsem se rozhodnul, ¾e musí být za ka¾dou cenu moje.

Je¹tì jsem se pro jistotu poradil se svojí pøítelkyní Petrou a ta mi moje rozhodnutí schválila. Má u¾ ¹estnáct let, a tak jsem dal na její radu. Spoleènì jsme vyrazili do nejbli¾¹í banky vybrat peníze. Vejdu do banky a tam vidím skoro celé mìsto.

,,Ach jo, pøí¹tì si vyzvednu peníze ráno!!!“ øekl jsem si. Vystál jsem snad nekoneènou frontu a øekl o peníze asi ¹edesátiletému protivnému pokladnímu, který se tváøil kysele jak nezralý citron a velmi neochotnì mi je vyplatil. Skoro se mi zdálo, ¾e mi tìch pár drobných závidí.

Vtom se ale rozletìly dveøe a do banky vrazil lupiè s èernou punèochou na oblièeji a s pistolí v ruce. Zaèal na v¹echny køièet, ¾e banku právì pøepadl. Nikdo nic nenamítal, ale ten protivný pokladní za plexisklem se zatváøil je¹tì kyseleji a øekl roztøeseným hlasem: ,,Nic nemáme, skoro v¹echny peníze si vzal on,“ a ukázal na mì.

Trochu mì pøekvapilo, ¾e v celé bance nemají víc penìz, ne¾ bylo mé pùlroèní kapesné, a docela jsem dostal strach, ¾e budu muset koupi svého Porsche o nìkolik mìsícù odlo¾it. Ka¾dodenní cestování tramvají z domu do ¹koly pøes celé Brno mì toti¾ vùbec nebaví, i kdy¾ samozøejmì jde o soukromou tramvaj, kterou jsem dostal letos k svátku. Moje kapesné není nijak vysoké, tìch nìkolik desítek tisíc dolarù skoro nestojí ani za øeè. Jen pro vysvìtlení: mùj nevlastní otec je Bill Gates.

Lupiè se mezitím ke mnì pøiblí¾il a øekl: ,,Naval prachy, jinak to koupí¹!“ Pak mi vytrhl mé kufry s penìzi. Chtìl jsem se bránit, ale v¹iml jsem si, ¾e lupiè není mu¾, ale asi tøicetiletá ¾ena! Tak to je tedy smùla, mám první dan v karate a umím judo, ale s holkami se zásadnì neperu! Na¹tìstí ale moje pøítelkynì kdysi nìco èetla o karate a vidìla nìjaké filmy na videu, a tak se na tu ¾enskou vrhla jak draèice.

Holky se zaèaly tahat za vlasy, ¹krábat a kopat. V¹ichni tuto bitku pobavenì pozorovali, jenom pokladní omdlel. Aspoò se u¾ netváøil tak kysele. Já jsem se u¾ skoro zaèínal nudit, a tak jsem zavolal na policii, aby je pøijeli od sebe odtrhnout.

Po hodinì boje policisté stále je¹tì nepøijí¾dìli, ale Petra nìjakým zázrakem omráèila soupeøku kabelkou se svojí svaèinou a zaèala si upravovat make-up. Pustil jsem se do køí¹ení pokladního, ale mezitím se lupièka probrala, vyu¾ila na¹í nepozornosti a utekla i s penìzi.

Sice jí chvíli trvalo, ne¾ si stopla náhodnì projí¾dìjící automobil a moc se jí do toho popeláøského vozu nechtìlo, ale hlavnì ¾e to jelo. U nejbli¾¹ích popelnic se pokusila popeláøe popohnat k rychlej¹í jízdì, nakonec v¹ak na konci ulice vystoupila a zmizela nám z dohledu. V tom spìchu ale zapomnìla na kufry s penìzi, které popeláøi hned hodili mezi ostatní smetí, a ne¾ jsme se vzpamatovali, odjeli smìrem ke spalovnì.

Za dal¹í hodinu pøijeli policisté, a zaèali sepisovat protokol. Hned obvinili Petru z ublí¾ení na zdraví, proto¾e nìkteøí dal¹í pracovníci banky tvrdili, ¾e Petra lupièku málem zabila. Mìli asi pravdu, ale na¹tìstí pro Petru lupièku zatím nikdo nechytil.

 Já koupi svého Porsche odlo¾ím na jaro, i kdy¾ s tou pistolí, kterou lupièka nechala v bance a kterou jsem si vzal pøed pøíjezdem policie jako suvenýr, by ¹lo zaøídit opravdu rychle hodnì vìcí. Nejhor¹í ale je, ¾e jsem se tím v¹ím v bance zdr¾el a prome¹kal svoji oblíbenou hodinu èeského jazyka.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA