- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vá¾ený Vodafone, bì¾te doprdele

<<<

Mr. Zdeeck, 19:22:11 24.11.2006, peteno 2610x, 5 koment

Dne¹ní den moje míra adrenalinu pøesáhla bì¾nou úroveò díky mému skvìlému mobilnímu operátorovi. Ty zmrdi britský mne toti¾ fakt vytoèili.

Po dvou letech placení smì¹nì velkého tarifu za slu¾by, které firma ani nepotøebovala (a odhlásit u¾ samozøejmì ne¹el) jsem koneènì pøepsal èíslo na moji osobu a zaèal jsem se tì¹it na nový telefon, na který mám po dvou letech nárok.

Po asi tøech telefonátech na zákaznickou linku jsem se dozvìdìl, ¾e musím vyplnit jakýsi formuláø o pøevodu èísla plný údajù, do kterých nikomu nic není (RÈ, èíslo OÈ) a poslat ho písemnì, faxem èi mailem nìkam do Prahy. Proè to nemohu vyøídit na poboèce jsem nepochopil, ale dobrá. Dotazník jsem odmailoval a èekal dal¹í týden, ne¾ mi VF napsal, ¾e byl pøijat.

Kdy¾ jsem se na lince ptal, jak to bude pokraèovat dál s mým telefonem, slibovali hory doly, ¾e se mi nìkdo urèitì ozve a bude to se mnou diskutovat. Samozøejmì se tak nestalo, tak¾e jsem opìt musel volat já. Nu dobrá. Objednal jsem si tedy telefonicky svého mazlíka, nìkolikrát jsem opakoval v¹echny (opìt nepøíjemnì osobní) údaje, kravka na druhém konci drátu se mne vlezle zeptala, zda nepotøebuji je¹tì nìco a hovor skonèil. A já se zaèal tì¹it...

Mìl bych sem vlo¾it vsuvku o Èeské po¹tì. Nevím jak ostatní, ale já bì¾nì v práci konèím v 17:30, cesta domù mi trvá pùl hoïky a po¹ta je 15 minut od nejbli¾¹í zastávky. Tudí¾ fakt, ¾e po¹ta zavírá v 18h je pro mne ponìkud fatální.

Kdy¾ mi týden nic nepøicházelo, ¹el jsem (èi spí¹e bì¾el s vyplazeným jazykem) se na po¹tu zeptat, zda tam náhodou nìco není, zda nepozorná doruèovatelka nepøehlédla schránku s mým jménem. Kupodivu ne.

Volám tedy nazpìt operátorovi a dozvídám se, ¾e objednávka nebyla udìlána. Proè, to u¾ jsem jaksi nedozvìdìl. Zaèalo dal¹í martyrium s osobními údaji, zase sliby, ¾e v¹e je tady co by dup. Dnes, po dal¹ím týdnu, nastal velký den. Utíkám na po¹tu jako dítì k vánoènímu stromeèku a dozvídám se, ¾e místo mého køestního jména pou¾ili jiné, které zaèíná sice na stejné písmeno, jeho výslovnost je v¹ak diametrálnì odli¹ná (Zdenìk). Dobírku mi samozøejmì nevydali.

Moje nasranost stoupla na maximum, zavolal jsem tedy na linku pro zákazníky (co¾ mi trvalo 15 minut, proto¾e ti kreténi zase nìjak pøedìlali hlasovou samoobsluhu, tak¾e si musíte vyslechnout spoustu veselých hlá¹ek typu "Pokud chcete sly¹et dobrý vtip, stisknìte...¹est..", ne¾ se proklikáte na operátora), zjebal zcela jinou kravku na hot-line (ja vím, chudìra za to nemù¾e, ale jejím zjebáním se ujistím v tom, ¾e ona zjebe toho zjeba, který to zjebal) a ¹el domù. Slíbili mi, ¾e se do osmi ozvou. V 19:15 mi pøi¹la z webové brány (viditelnì jsem jí dal férovou nakládaèku) následující SMSka:

Vazeny pane XXX, na postu YYY jsme odeslali zadost, aby Vam vydali zasilku se zlevnenym telefonem. Omlouvame se za chybu ve Vasem jmene. Hezky vecer, vas Vodafone.

Co mi to je platný, ¾e to tam poslali, kdy¾ tam zase musím be¾et a nemù¾u si to sakra vyzvednout na nejbli¾¹í poboèce Vodafone, která je nejen¾e pìtkrát blí¾e ne¾ po¹ta, ale hlavnì jede do 20h?

Vodafone, be¾te u¾ fakt doprdele!Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA