- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

De¾ávko a spol.

<<<

Buddhead, 19:24:18 22.11.2006, peteno 1517x, 1 koment

Asi ka¾dý nìkdy v ¾ivotì za¾il déjà vu, tedy pocit, ¾e vidí nìco, co vidìl ji¾ nìkdy døíve, aèkoliv jeho zku¹enost je objektivnì zcela nová (kdysi jsem mìl silné de¾ávko v maïarském Szombathely a tam jsem byl urèitì poprvé). Vedle déjà vu v¹ak psychologie a psychiatrie rozeznává celou øadu podobných jevù, jejich¾ krátký slovníèek pøipojuji.

déjà entendu – pocit ji¾ jednou vyslechnutého

déjà éprouvé – pocit ji¾ jednou zakou¹eného

déjà fait – pocit ji¾ jednou udìlaného

déjà pensé – pocit ji¾ jednou my¹leného

déjà raconté – pocit ji¾ jednou vyøèeného

déjà vécu – pocit ji¾ jednou pro¾itého

déjà voulu – pocit ji¾ jednou chtìnéhoPidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA