- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Jaká to synchronicita II

<<<

Buddhead, 20:11:24 19.11.2006, peteno 1286x

Minulý týden jsem mìl zvlá¹tní sen. Bloudil jsem po lese a sna¾il se najít cestu k jakémusi umìleckohistoricky zajímavému kostelíku. Pod stromy le¾ela spousta snìhu, který rychle odtával, tak¾e v proláklinách se tvoøily hluboké tùnì plné ledové vody, je¾ mì nutily se neustále vracet a hledat jiné stezky. Èas od èasu jsem nìkoho potkal a optal se na smìr, ale snad jsem v¾dy chybnì zahnul, nebo mi radili ¹patnì, správnou cestu ne a ne najít. Pøitom jsem celou dobu sly¹el varhany a dìtský, ba pøímo andìlský zpìv, který jasnì dokládal, ¾e kostelík musí být blízko, co by kamenem dohodil.

Jaké bylo mé pøekvapení, kdy¾ jsem ve ètvrtek poprvé zajel za tátou do hospice v Rajhradì! V pokoji mu toti¾ visí malý obrázek, na kterém je ve støedním plánu namalovaná bílá jezerní hladina sevøená tmavì zelenými zástupy jehliènanù. V popøedí le¾í na písèitém bøehu zèernalý starý kmen, zatímco v dáli lze spatøit malý ostrùvek s kostelíkem. Byl to snad vì¹tecký sen, nebo jde jen o zajímavou synchronicitu? Pøíroda suï!Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA