- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Sen 15.-16. listopadu 2006

<<<

Buddhead, 18:33:12 18.11.2006, peteno 1587x

Brankou v nízké zídce vstupuji z ulice do jakési mìstské zahrady. Aèkoliv je vklínìna do proluky mezi dvìma èin¾áky, otevírá se pøede mnou pohled na nekoneènou smaragdovì zelenou planinu. Je zvlá¹tní, ¾e nejsou vidìt okolní domy a nedoléhá sem ani hluk dopravy, ba naopak tu vládne dokonalé ticho. Vydávám se rovnou za nosem a brzy mi zídka i s brankou mizí z dohledu. Po nìjaké chvíli se pøede mnou objevuje nevelký rybník a za ním bílá funkcionalistická stavba. Ne ¾e by pøedtím byly ukryty za nìjakou nerovností, nebo ¾e by se pøede mnou z nièeho nic zhmotnily, spí¹ jako by v zahradì mìl zemský povrch vìt¹í zakøivení, tak¾e pøedtím se ukrývaly za obzorem. Pøicházím ke bøehu rybníka a v rákosí nacházím schovanou loïku. Pøesto¾e bych nejspí¹ rybník obe¹el rychleji pì¹ky a s vynalo¾ením men¹í námahy, volím radìji mokrou cestu. Na druhé stranì pøivazuji èlunek k døevìnému molu, pøièem¾ nechtìnì rozvlním jinak zrcadlovì klidnou hladinu. Teprve teï si v¹ímám rybáøe, sedícího pod starou vrbou jen pár krokù ode mne. Mlèky si pokládá prst na ústa, do oblièeje mu v¹ak nevidím. Vydávám se strání vzhùru k domu. Tvoøí ho vlastnì jen dvì bíle omítnuté betonové desky, mezi nì¾ je zavì¹en souvislý pás oken nahrazujících stìny. Vstoupím na verandu a skrze sklo nahlédnu dovnitø. Na bílé zemi le¾í bílé matrace a na nich spí bíle odìní mu¾i. Zdá se, ¾e jsou ¹»astní. V tom v jednom z nich poznávám svého otce a uvìdomuji si, ¾e jako jediný bdí a hledí na mì. Sna¾ím se dostat dovnitø, nejprve hledám nìjaký vchod, pak se pokou¹ím rozbít jedno z oken, leè marnì. Poslední, co si pamatuji, je shovívavý úsmìv na otcovì tváøi a pak pøi¹lo probuzení.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA