- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Tommy Emmanuel

<<<

Mr. Zdeeck, 15:10:06 18.11.2006, peteno 1936x, 1 koment

Je¹tì vèera odpoledne mi jméno Tommy Emmanuel nic neøíkalo. Po jeho páteèním koncertu v Paláci Akropolis musím prohlásit, ¾e jsem v ¾ivotì nevidìl lep¹ího kytaristu.

Tommy EmmanuelTenhle Australan dle dostupných zdrojù neumí èíst noty, nikdy nemìl formální hudební vzdìlání, nicménì na kytaru hraje absolutnì famóznì. Bìhem pøedstavení máte neustále pocit, ¾e hrají dva kytaristé s perkusistou, v nejlep¹ích momentech v¹ak be¾nì sly¹íte ètyøi hudebníky najednou.

Tommy Emmanuel hraje na akustické kytary s relativnì málo efektory, av¹ak co zvládne ze svého sladkého døeva vyloudit vyrazí dech ka¾dému, obzvlá¹tì pak lidem, kteøí høe na kytaru alespoò trochu rozumìjí. Po celou dobu koncertu na Tommym neuvidíte jediný náznak nìjakého sna¾ení, nìjakého úsilí - on si to prostì u¾ívá. Fakt, ¾e je vìt¹inou pùlka melodie hrána pøes fla¾olety, efekty se dìlají ohýbáním hmatníku (pitch slide) a pøi høe se pou¾ívá tìlo kytary jako dal¹í nástroj (interpret je jen tak mimochodem také profesionálním perkusistou) vás jenom utvrdí v názoru (který sdílí ¹iroká muzikantská obec), ¾e Tommy Emmanuel je v nynìj¹í dobì jeden z nejlep¹ích kytaristù planety.

Jedinou nevýhodou je fakt, ¾e z CD èi videozáznamù to prostì není ono - èlovìk potøebuje tu slo¾ku bezprostøedního zá¾itku, která ho pøesvedèí, ¾e pøed ním stojí opravdu jen jeden pøíjemný chlapík se ¹panìlkou, na kterou jen tak mimomochodem brnká. Pokud tedy budete mít mo¾nost jít na jeho koncert, uèiòte tak, nebudete litovat!

Doporuèený poslech z YouTube:

The Man with the Green Thumb

Initiation

Finger Lakes

Lewis and Clark

Tall Fiddler

Jako takové preview pak mù¾ete skouknout napøíklad tohle:Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA