- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Výpisky z Vivékaèúdámani

<<<

Buddhead, 18:23:18 30.07.2006, peteno 1451x
Sekce: Literatura

Kromì výpiskù z Knihy Mormon jsem na¹el i excerpta ze ©ankarova díla Vivékaèúdámani (Klenot rozli¹ování). ©ankara (788-820), dodnes uctívaný jako vtìlení boha ©ivy, byl hlavním pøedstavitelem advaitavédánty a pøedev¹ím díky nìmu získal hinduismus v Indii zpìt døívìj¹í moc a slávu, kterou pøechodnì ztratil na úkor buddhismu. Jeliko¾ advaitavédántu pova¾uji za nejdebilnìj¹í formu idealismu (ne-li filozofie vùbec), poøídil jsem si výpisky ze stejného dùvodu jako v pøípadì Knihy Mormon, a také proto si je dovoluji zaøadit do oddílu literatury.

...klidný jako oheò, jen¾ spálil svou zásobu paliva... (33)

 

Otci pomohou jeho synové a ostatní k tomu, aby se zbavil dluhù, ale nedostalo se mu nikoho ne¾ sebe, aby odstranil své omezení. Zátì¾, zpùsobená bøemenem neseným na hlavì, mù¾e být druhým odstranìna, ale nic ne¾ vlastní já nemù¾e ukonèit bolest, která je zpùsobena hladem. Pacient dodr¾ující vhodnou dietu a beroucí správné léky je jediný, kdo sebe mù¾e zcela uzdravit. Nelze toho v¹ak dosáhnout snahou vykonanou nìkým druhým. (51-53)

 

Nemoc neskonèí jednodu¹e tak, ¾e nemocný vyøkne název léku, ani¾ by ho pozøel. (62)

 

...vzduch není dotèen poté, co praskne d¾bán, nebo» je na nìm nezávislý... (134)

 

Hlinìná nádoba, i kdy¾ je upravenou hlínou, není od samotné hlíny nijak odli¹ná, v podstatì je hlinìná nádoba v¹ude stejná jako hlína. Proè ji tedy musíme nazývat nádobou? Je to pouze vymy¹lené, pøedstavované jméno. Nikdo nemù¾e dokázat, ¾e podstata nádoby je nìèím jiným ne¾ samotná hlína. Proto je nádoba pøedstavována jako nìco odli¹ného pouze prostøednictvím klamu a forma hlíny samotné je stálou skuteèností. (228-229)

 

To, co nelze ztratit ani pøijmout a co je mimo dosah mysli a øeèi, nezmìrné, bez poèátku a bez konce, celistvé... (240)

 

To, co je osvobozené od narození, rùstu, vývoje, zmen¹ování, nemoci a smrti, to, co je neznièitelné, to, co je pøíèinou projektování, udr¾ování a rozpu¹tìní vesmíru... (258)

 

Pravda s pochybností je jako voda dr¾ená v dlani. (264)

 

Stejnì jako vlna, pìna, vír, bublina nejsou v podstatì nic ne¾ voda... (390)Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA