- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Výpisky z Knihy Mormon

<<<

Buddhead, 18:45:01 27.07.2006, peteno 1823x, 1 koment
Sekce: Literatura

Vèera jsem na¹el svoje výpisky z Knihy Mormon. Nepoøídil jsem si je kvùli zajímavosti my¹lenek (kde by se taky v tomhle trapném fantasy vzaly), ale proto¾e mì zaujalo nìjaké pøirovnání nebo formulace, proèe¾ si je dovoluji zaøadit do oddìlení literatury...

...jasnìj¹í ne¾ záøe slunce o polednách. (1 Ne 1:9)

 

...Pán nedává lidem pøíkazù, ani¾ by pro nì nepøipravil cestu, aby bylo lze splniti, co pøikázal. (1 Ne 3:7)

 

Hle, jest mocným mu¾em a mù¾e rozkázati padesáti, ba mù¾e dokonce padesát pøemoci. (1 Ne 3:31)

 

Proto nepí¹i vìcí, je¾ se líbí svìtu, nýbr¾ vìci, které se líbí Bohu a tìm, je¾ nejsou z tohoto svìta. (1 Ne 6:5)

 

...jako lev mezi zvíøaty lesa a jako mladý lev mezi stády ovcí – který, kdy¾ prochází, v¹echno roz¹lape a v kusy roztrhá, ¾e nemù¾e odporovati. (3 Ne 21:12)

 

...cena nekoneèné bla¾enosti je vìt¹í ne¾li cena nekoneèné bídy... (Mor 8:38)

 

Nyní pøi¹la veliká kletba na celou zemi pro høíchy lidu, tak¾e mu¾, kdy¾ odlo¾il z rukou nástroj svùj nebo meè na jeho podstavec nebo místo, kde to uschovával, druhého jitra toho nemohl nalézti, tak veliké to bylo prokletí zemì. (Eth 14:1)Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA