- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Hotel Nekoneèno

<<<

Buddhead, 18:43:44 27.07.2006, peteno 1496x
Sekce: Filosofie

Kolik pøekvapení se skrývá v nekoneènu! Debatoval jsem nedávno na tohle téma s kolegou Zdeeckem a vzpomnìl si na paradox Hilbertova hotelu. Hotel nese jméno po nìmeckém matematikovi a autorovi paradoxu Davidu Hilbertovi (1862-1943), ale pro na¹e potøeby ho klidnì mù¾eme pøejmenovat na hotel Nekoneèno.

Bì¾né hotely mají koneèný poèet pokojù (pøedpokládejme pouze jednolù¾kové), do kterých se vejde jen koneèný poèet hostù. Hotel Nekoneèno má v¹ak nekoneènì mnoho pokojù, v nich¾ se mù¾e ubytovat nekoneèný poèet náv¹tìvníkù. Pokud je v bì¾ném hotelu plno, máte zkrátka smùlu – tedy za pøedpokladu, ¾e kvùli vám nìkoho nevyhodí na ulici nebo nenajdete dost drzosti, abyste se pøisrali na cizí pokoj s pøistýlkou, ale to se v lep¹ích hotelech nestává. Pokud je plnì obsazen hotel Nekoneèno, nic se nedìje. Staèí po¾ádat hosta z pokoje èíslo 1, aby se pøesunul do pokoje èíslo 2, host ze dvojky se pøestìhuje na trojku, z trojky na ètverku atd. Pro vás se uvolní pokoj èíslo 1 a pøitom bude mít ka¾dý i nadále pokoj jen pro sebe.

Ale co kdy¾ nepøijede jen jeden host, ale rovnou zájezd s nekoneènì mnoha úèastníky? Pak staèí hosta z jednièky pøestìhovat na dvojku, hosta z pokoje èíslo 2 na pokoj èíslo 4, z èísla 3 na èíslo 6 atd. Va¹emu zájezdu pak budou k dispozici v¹echny pokoje s lichými èísly, jich¾ je samozøejmì nekoneènì. Nastat ov¹em mù¾e i situace, ¾e místo jednoho nekoneènì velkého zájezdu pøijede nekoneènì mnoho nekoneènì obsazených zájezdù. V tom pøípadì recepèní popsaným zpùsobem uvolní liché pokoje a úèastníky zájezdù ubytuje podle následujícího klíèe: z prvního zájezdu budou bydlet v pokojích s èíslem 3n, kde n = 1, 2, 3, ..., z druhého v pokojích s èíslem 5n a x-tého v pokojích s èíslem yn, kde y je (x + 1)-té prvoèíslo v øadì.

Otázkou je, zda se jedná pouze o matematickou høíèku, nebo zda nám paradox hotelu Nekoneèno sdìluje nìco hlub¹ího. Nehodlám tu rozebírat ontologický status matematiky – matematici mají, alespoò jak se mi jeví, sklony ke krajnímu realismu, zatímco filozofové spí¹e k nominalismu. Sám bych svou pozici oznaèil za umírnìný realismus: matematika je souèástí tohoto svìta, tak¾e i kdyby vypovídala pouze sama o sobì, souèasnì vypovídá i o nìm. Poselství hotelu Nekoneèno si vykládám asi tak, ¾e v aktu do mrtì plné nekoneèno je souèasnì v potenci nekoneènì prázdné, a tudí¾ neomezenì naplnitelné. V nekoneènu zkrátka splývá plnost a prázdnota, ba co víc, nekoneèno je s nimi toto¾né, nebo» nekoneèná plnost je stejnì bez hranic jako nekoneèná prázdnota. A co na to Starý Mistr?

 

Nejvy¹¹í plnost se jeví jako prázdnota,

její pùsobení v¹ak jest bez vyèerpání.

 

(Tao te »ing, kap. 45)Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA